foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+380(0552)26-16-85
honmb@ukr.net

Відділ документів з медичних наук Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара
Цей сайт є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua

Вітаємо Вас на сторінці відділу документів з медичних наук Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара +++ +++ " Головним скарбом життя є здоров’я, і, щоб його зберегти, потрібно багато що знати". (Авіценна) .

                         Шановні користувачі !
    До вашої уваги нові надходження до відділу документів з медичних наук:

616-006.04:615.849
Р 15
      Радіосенсибілізація інгібіторами циклооксигенази-2 у променевій терапії злоякісних новоутворень [Текст] / Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва". - Харків : ІМРО НАМН України, 2021. - 132, [4] с. : іл., табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - Присвячено 100-річчю ДУ "Ін-ту мед. радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - 100 экз. - ISBN 978-966-96633-8-2

Монографія присвячена одному з важливих напрямів у радіаційній онкології - пошуку шляхів подолання радіорезистентності пухлин для підвищення ефективності променевої терапії злоякісних новоутворень.
Видання буде корисним для онкологів, променевих терапевтів, клінічних радіобіологів, викладачів та студентів медико-біологічних закладів вищої освіти.

 

616.8-071-085
Н 46
        НейроNEWS© [Текст] :
збірник клінічних рекомендацій / Вид. дім "Здоров'я України. Медичні видання" ; [кер. проєкту Г. Ліпеліс ; шеф-ред. Т. Ільницька]. - Київ : Мед. журн. "Нейроньюс", 2021. - 176 с., [6] арк. іл. : іл., табл.

Збірник містить клінічні настанови та рекомендації щодо ведення пацієнтів із біполярним афективним розладом, уніполярною депресією, хворобою Паркінсона, із судинними когнітивними порушеннями, цервікальною дистонією, деменцією, хворобою Лайма, із неврологічними проявами COVID-19.

 

 

616.21-07-053.2(075.8)
О-25

          Обсяг і методики обстеження об'єктивного статусу дітей з лор-патологією [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. мед. закл. ... та лікарів-інтернів / [А. А. Лайко [та ін.] ; іл. Ю. Логвин] ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. - 2-ге поновл. вид., частково перероб. і допов. - Київ : Логос, 2018. - 170 с. : мал., табл. - Бібліогр.: с. 170. -  ISBN 978-617-7446-42-1  

У посібнику розглядаються обсяг та методики обстеження об'єктивного статусу хворого з дитячою ЛОР-патологією, зокрема центральної нервової, дихальної, серцево-судинної, сечостатевої систем, носа, приносових пазух, глотки, гортані, трахеї, бронхів, органів слуху тощо.
Посібник розрахований для підготовки лікарів-інтернів та студентів вищих навчальних медичних закладів, а також для лікарів-оториноларингологів.

 

616-083.98(07)
Н 40

          Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб [Текст] : (метод. рек.) / Київ. мед. ун-т УАНМ, Центр. метод. каб. ; [за ред. В. В. Батушкіна, В. П. Мегедя, І. О. Лаврінчук]. - Київ : КМУ УАНМ, 2017. - 103 с. : табл., іл. - Бібліогр.: с. 102-103.

Внутрішні хвороби - це величезне інформаційне поле. З невідкладними станами, зумовленими патологією внутрішніх органів, стикаються клініцисти різного профілю. Цей посібник призначено для сімейних лікарів, терапевтів та лікарів швидкої допомоги. У ньому розглянуто аспекти діагностики та лікування невідкладних станів, які найбільш часто викликані патологією терапевтичного профілю. Видання може бути довідковим порадником із надання медичної допомоги на різних її етапах.

 

 

618.11/.18-073.8(02)
М 88

       МРТ. Органы малого таза у женщин [Текст] : рук. для врачей / [Е. Д. Вышедкевич [и др.] ; под ред. В. Г. Труфанова, В. А. Фокина. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 444, [1] с. : ил., табл. - (Практическая магнитно-резонансная томография). - Библиогр.: с. [445].  - ISBN 978-5-9704-4516-7

 В руководстве рассмотрены вопросы клинической анатомии малого таза у женщин. Представлены нормальная анатомия и магнитно-резонансная анатомия матки, яичников, маточных труб и влагалища. Изложены методические аспекты высокопольной МРТ малого таза. Описаны преимущества МРТ в диагностике и дифференциальной диагностике доброкачественных и злокачественных опухолей женских половых органов. Подробно изложена магнитно-резонансная семиотика опухолей. Рассмотрены возможности МРТ при синдроме тазовых болей и бесплодии. Отдельные главы посвящены МРТ, используемой для распознавания аномалий развития матки и придатков, и безопасности проведения МРТ у беременных.
Книга предназначена специалистам по лучевой диагностике, акушерам, гинекологам репродуктологам.

617.76-073.75(02)
Т 80 
        Труфанов, Г. Е.
Лучевая диагностика заболеваний глаза и глазницы [Текст] / Г. Е. Труфанов, Е. П. Бурлаченко. - 3-е изд., в серии КЛД (конспект лучевого диагноста). - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2020. - 128 с. : рис. - ISBN 978-5-6044262-3-4


В руководстве изложена нормальная лучевая анатомия глаза и глазницы по данным рентгенологического исследования, КТ, МРТ и УЗИ. Некоторые главы посвящены описанию лучевой семиотики наиболее часто встречающихся заболеваний и повреждений глаза и глазницы. Даются рекомендации по тактике лучевого исследования, приводится дифференциальная диагностика. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, морфология и клинические проявления заболеваний. В конце подразделов, посвященых описанию отдельных нозологических форм, представлены иллюстрации.
Книга предназначена специалистам по лучевой диагностике, офтальмологов.

618.19-073.43(02)
П 76

       Применение международной классификации BI-RADS в маммологической практике [Текст] : рук. для врачей / Т. А. Шумакова [и др.]. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : ЭЛБИ-СПб, 2019. - 205 с. : ил. - Библиогр.: с. 8. - Прил.: с. 204-205. - ISBN 978-5-91322-103-2
В руководстве представлен адаптированный к повседневной клинической работе перечень понятий и терминов, используемых в современной описательной системе BI-RADS. Подробное описание категорий, присваиваемых в результате комплексного лучевого исследования, упростит внедрение классификации в рутинную практику специалистов, занимающихся оценкой состояния молочных желез. Богато иллюстрированное издание, с наглядными клиническими примерами может использоваться как для первичного обучения в рамках клинической ординатуры, так и в процессе повышения квалификации практикующих врачей.
Данное руклводство предназначено для специалистов лучевой диагностики, врачей УЗИ и МРТ, маммологов, онкологов, врачей общей практики.

616.83-073.75(084)
О-72
       Осборн, Анна Г.
Лучевая диагностика. Головной мозг [Текст] / Анна Г. Осборн, Карен Л. Зальцман, Мирал Д. Завери ; пер. 3-го изд. с англ. Д. И. Волобуева ; [ред. С. А. Коновалов]. - Москва : Изд-во Панфилова, 2018. - 1197 с. : ил. -  Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-91839-097-9

Издание представляет собой всеобъемлющий атлас лучевой диагностики заболеваний головного мозга. Подробно рассматриваются врожденные пороки развития, субарахноидальные кровоизлияния и аневризмы, инсульты, сосудистые мальформации, опухоли, первичные неопухолевые кисты, инфекционные, воспалительные и демиелинизирующие заболевания, врожденные нарушения обмена веществ, а также особенности лучевой визуализации при патологических изменениях желудочков и цистерн, турецкого седла и гипофиза, мостомозжечкового угла и внутреннего слухового прохода, мозговых оболочек и костей черепа.
Книга предназначена для специалистов по лучевой диагностике, нейрохирургов и невропатологов.

616.711-073.75
Р 76 
       Росс, Джеффри С.
Лучевая диагностика. Позвоночник [Текст] / Джеффри С. Росс, Кевин Р. Мур ; пер. 3-го изд. с англ. М. П. Дружинина ; [ред. С. А. Коновалов]. - Москва : Изд-во Панфилова, 2018. - 1163 с. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-91839-096-2

Издание представляет собой всеобъемлющий атлас лучевой диагностики заболеваний позвоночника и спинного мозга, включающий более 3,5 тыс. высококачественных иллюстраций. Подробно рассматриваются врожденные и генетические заболевания, травматические повреждения, дегенеративные заболевания и артриты, инфекции и воспалительные заболевания, опухоли, кисты и другие новообразования, заболевания периферических нервов и сплетений.
Книга предназначена для специалистов по лучевой диагностике, нейрохирургов и ортопедов-травматологов.

616.43-073.75(02)
М 90

       Мультиспиральная компьютерная томография в эндокринологии [Текст] / Н. В. Тарбаева [и др.] ; под ред. И. И. Дедова. - Москва : Видар-М, 2020. - 174 с. : рис. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-88429-258-1

В руководсьтве подробно описана методология проведения компьютерно-томографического исследования при эндокринологических заболеваниях, рассмотрены основные диагностические аспекты и возможности компьютерной томографии при образованиях надпочечников, щитовидных и паращитовидных желез, гипофиза, заболеваниях костей и офтальмопатии. Продемонстрированы также возможности современной мультиспиральной компьютерной томографии в диагностике эндокринопатий. Издание иллюстрировано большим количеством компьютерных томограмм.
Руководство предназначено для врачей компьютерной томографии и эндокринологов, студентов старших курсов медицинских вузов.

616.71/.75-073.75(02)
М 23
        Манастер, Б. Дж.
Лучевая диагностика. Заболевания опорно-двигательного аппарата [Текст] / Б. Дж. Манастер ; пер. 2-го изд. с англ. Д. В. Деревянко, Д. А. Данилова, А. А. Пашкова ; [ред. Е. В. Михалева]. - Москва : Изд-во Панфилова, 2020. - 1135 с. : рис. - ISBN 978-5-91839-105-1 : 3420.00 грн.
Издание представляет собой всеобъемлющее руководство по лучевой диагностике заболеваний опорно-двигательного аппарата, в которое включены более 3500 высококачественных изображений. Подробно рассматриваются артриты, опухоли костей и мягких тканей, врожденные и приобретенные пороки развития, дисплазии, инфекционные и метаболические заболевания костей, а также лекарственно-индуцированные и алиментарные заболевания.
Книга предназначена для специалистов по  лучевой диагностике, ортопедов и травматологов.

 

616.71/.74-001-073.75(02)
Л 87

       Лучевая диагностика. Травмы костно-мышечной системы [Текст] / Д. Г. Бланкенбейкер [и др.] ; пер. 2-го изд. с англ.: Д. Е. Афанасьев, Д. А. Данилов, А. А. Пашков ; [ред. Н. И. Паутова]. - Москва : Изд-во Панфилова, 2019. - 1051 с. : ил. -  ISBN 978-5-91839-104-4

Данное руководство основано на исчерпывающем и богато иллюстрированном описании современных возможностей лучевой диагностики при всех клинически значимых травматических повреждениях костно-мышечной системы, а также особенностей визуализации для предоперационного планирования и в послеоперационном периоде. Издание включает расширенные описания и изображения УЗИ костно-мышечной системы (3400 рис.).
Книга предназначена для специалистов по  лучевой диагностике, травматологов, ортопедов.

 

616.32/.38-073.75
Ф 32
       Федерле, Майкл П.
Лучевая диагностика. Органы брюшной полости [Текст] / Майкл П. Федерле, Шива П. Раман ; пер. 3-го изд. с англ. В. Н. Вишнякова ; [ред. С. А. Коновалов]. - Москва : Изд-во Панфилова, 2019. - 1071 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-91839-101-3

Книга посвящена вопросам лучевой анатомии, технике визуализации и современным подходам к диагностике практически всех заболеваний органов брюшной полости: брюшины, брыжейки, брюшной стенки, пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкой кишки, толстой кишки, селезенки, печени, билиарной системы и поджелудочной железы, а также особенности лучевой визуализации при внутрибрюшных проявлениях системных заболеваний.
Книга предназначена для специалистов по лучевой диагностике и гастроэнтерологов.

 

616.61/.68-073.75
Л 87

           Лучевая диагностика. Органы мочеполовой системы [Текст] / Митчелл Тублин [и др.] ; пер. 3-го изд. с англ. Б. Ж. Касеновой ; [ред.: С. В. Яблонский, С. А. Коновалов]. - Москва : Изд-во Панфилова, 2018. - 599 с. : ил. - ISBN 978-5-91839-098-6

В основе книги лежит современный компактный формат изложения сложного материла, включающий особенности визуализации, протоколы исследований, разделы по патологии и клиническим проявлениям заболеваний органов мочеполовой системы. Краткие, но исчерпывающие описания сопровождаются  качественными изображениями (более 1600). Новейшие сведения по стадированию и интервенционным методикам при опухолях органов мочеполовой системы помогут получить важную и необходимую в современной лучевой диагностике информацию.
Книга предназначена для специалистов по ультразвуковой и лучевой диагностике, урологов и онкологов.

 

616.24/.27-006-073.75
Р 64
        Розадо-де-Кристенсон, Мелисса Л.
Лучевая диагностика. Опухоли органов грудной клетки [Текст] / Мелисса Л. Розадо-де-Кристенсон, Бретт В. Картер ; пер. 1-го изд. с англ. А. А. Пашкова ; [ред. С. А. Коновалов]. - Москва : Изд-во Панфилова, 2018. - 589 с. : ил. - Библиогр. в тексте. - ISBN 978-5-91839-093-1

В книге подробно описаны новообразования легких, дыхательных путей, средостения (в т.ч. тимуса и пищевода), сердца, крупных сосудов, плевры и грудной стенки. Сделан акцент на особенностях визуализации характерных новообразований, возникающих в различных органах грудной клетки, а также оценке распространенности злокачественных опухолей и эффективности терапии. Представлено 1687изображений, полученных при рентгенографии, КТ, МРТ и ПЭТ/КТ.
Книга предназначена для специалистов по лучевой диагностике, онкологов и пульмонологов.

616.32/.38-073.75(02)
Л 87

       Лучевая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта [Текст] / ред. Пен Ин Чхве ; пер. с англ. Ю. Б. Цединовой, В. Н. Вишнякова. - Москва : Изд-во Панфилова, 2018. - 484 с. : рис. -  Библиогр. в конце ст. - ISBN 978-5-91839-095-5.

Всеобъемлющее руководство по лучевой диагностике заболеваний пищевода, желудка, кишечника и брыжейки, включая врожденные аномалии, функциональные расстройства, сосудстые заболевания, доброкачественные и злокачественные опухоли и воспалительные состояния. Также рассматриваются случаи аномалий брюшной стенки, грыжи, послеоперационные изменения и осложнения. В книге представлено около 400 клинических случаев с 1400 тщательно подобранными и классифицированными иллюстрациями и краткими описаниями каждой клинической проблемы.
Книга предназначена для специалистов по лучевой диагностике и гастроэнтерологов.

617.51/.53-073.75(02)
Л 87

       Лучевая диагностика. Голова и шея [Текст] / Бернадетт Л. Кох [и др.] ; пер. 3-го изд. с англ. Д. А. Воробьева, В. Н. Вишнякова ; [ред. Е. В. Михалева]. - Москва : Изд-во Панфилова, 2020. - 1247 с. : іл. - ISBN 978-5-91839-111-2

 В издании собраны воедино современніе сведения о лучевой анатомии, диагностических и клинических особенностях всех заболеваний головы и шеи. Особое внимание уделено стадированию злокачественных опухолей, их местному распространению и метастазированию. Иллюстрированный материал включает более 3,5 тыс. рентгенограмм, томограмм, ультразвуковых изображений и авторских рисунков.
Книга предназначена для специалистов по лучевой диагностике, окологов и оториноларингологов.

616-073.75(084)
А 92

            Атлас рентгеноанатомии и укладок [Текст] / М. В. Ростовцев [и др.] ; под ред. М. В. Ростовцева. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 319 с. : рис. - Библиогр.: с. 316-319. - ISBN 978-5-9704-4366-8

Атлас посвящен современным рентгенологическим методам, получившим практическое применение при исследовании костно-суставной системы и внутренних органов. Содержит сведения по нормальной и топографической анатомии, иллюстрированные схемами и сопровождающиеся описанием рентгеновских укладок.
Атлас предназначен врачам-рентгенологам и рентгенлаборантам, травматологам и врачам других специальностей, студентам медицинских вузов.

 

 

618.11-006.6-085
М 69
      Міхановський, О.А.
Роль факторів прогнозу в індивідуалізації комбінованого лікування хворих на поширений рак яєчників [Текст] : [монографія] / [О. А. Міхановський, М. Л. Кочина, Ю. В. Харченко ; за ред. М. В. Красносельського] ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології та онкології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Харків : Планета-Принт, 2021. - 132 с. : рис., табл. - Авт. вказані на звороті тит. арк. - Бібліогр.: с. 115-132. - ISBN 978-966-96633-7-5

 У монографії обгрунтовані та представлені індивідуалізовані схеми комбінованого лікування хворих на рак яєчників ІІІ-IV стадії на підставі визначення молекулярно-біологічного профілю прогнозованого рецидиву захворювання, що вірогідно підвищило виживаність хворих. Видання призначене для студентів вищих медичних закладів освіти IVрівня, лікарів-інтернів, лікарів-онкологів, лікарів-онкогінекологів.

 

 616.724:616.314.22
С 45
    Скронево-нижньощелепні розлади [Текст] : монографія / В. Ф. Макєєв [та ін.] ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. - Львів : Кварт, 2018. - 403 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці підрозд. - ISBN 978-617-7196-10-4

Серед актуальних проблем стоматології скронево-нижньощелепні розлади займають особливе місце. У монографії представлені результати наукових досліджень, зокрема висвітлено питання клінічного обстеження хворих з скронево-щелепними розладами, морфологічна характеристика скронево-нижньощелепних суглобів, методи візуалізації, диференційної діагностики, лікування та профілактики щелепно-скроневих розладів. Видання розраховане на студентів, інтернів стоматологічних факультетів, лікарів-стоматологів.

 

614.2(477)(075)
П 26
       Первинна медична допомога [Текст] : [посібник : у 2 т.] / за ред. Л. С. Бабінець. - Львів : Магнолія 2006, 2020.
     Т. 1 : Загальні положення, внутрішні хвороби у загальній лікарській практиці / [Л. С. Бабінець та ін.]. - 2020. - 579 с. : схеми, табл. - Бібліогр.: с. 565-571. - Дод.: с. 572-579.  - ISBN 978-617-574-157-3
      Т. 2 : Поліпрофільні питання у загальній лікарській практиці / [Л. С. Бабінець та ін.]. - 2020. - 423 с. : табл. - Бібліогр.: с. 418-423. - ISBN 978-617-574-157-3

У посібнику викладена найновіша інформація щодо організаційних аспектів надання медичної допомоги на засадах пріоритету первинної медичної допомоги, зібрана інформація щодо найчастіших синдромів і нозологій внутрішньої медицини, загальної хірургії, отоларингології, урології, нефрології, педіатрії, акушерства і гінекології, офтальмології, шкірних хвороб і венерології, травматології, фтизіатрії, педіатрії.

616.9(075.9)
І-74
     Інфекційні хвороби [Текст] : підруч. для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти : [у 2 т.] / [М. А. Андрейчин та ін.] ; за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина ; М-во охорони здоров'я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. - Львів : Магнолія 2006, 2018.

        Т. 1. - 2018. - 651 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-617-574-123-8 :
       Т. 2. - 2018. - 724 с. : табл. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-617-574-123-8

Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим, організацію інфекційної служби, висвітлені найваждивіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у т.ч. діагностика, методи лікування й профілактика.

616-053.2(075.8)
П 81
          Пропедевтичні основи знань про дитинство [Текст] : посіб. для студ. 3 курсу мед. ф-тів / [О. Г. Іванько та ін.] ; за ред. О. Г. Іванька ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. мед. ун-т. - Львів : Марченко Т. В., 2020. - 419 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 412. - 360 экз. - ISBN 978-617-7937-31-8
Посібник, складений на засадах сучасної програми пропедевтики дитячих хвороб (2017), доповнений сучасними вітчизняними та закордонними даними про діагностичні можливості педіатрії, та водночас збагачений фундаментальною антропологічною складовою стосовно фізіології розвитку, є спрямованим на ефективне засвоєння знань про дитинство і підготовку сімейного лікаря. Посібник призначений студентам медичних факультетів, які починають вивчати педіатрію на кафедрі пропедевтики дитячих хвороб.

616.9(084)
А 92
 
           Атлас інфекційних хвороб
[Текст] / [М. А. Андрейчин та ін.] ; за ред. М. А. Андрейчина. - 3-тє вид., випр. і допов. - Львів : Магнолія 2006, 2019. - 295 с. : іл. - Предм. покажч.: с. 290-294. - Бібліогр.: с. 295. - 600 экз. - ISBN 978-617-574-149-8 :

Третє видання атласу інфекцйних хвороб виправлене і доповнене основними клінічними відомостями про важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні, хламідійні, протозойні, гельмінтні хвороби та інфестації. На фото зображено симптоми різних клінічних форм інфекційних захворювань, їх ускладнень і вигляд збудників. Багато пропонованих знімків унікальні. Всього нараховується 561 фотоілюстрація.  Видання призначене  інфекціоністам, сімейним лікарям, терапевтам, педіатрам, дерматологам, а також студентам медичних вузів. 

61:159.9](075.8)
К 93
     Курило, Віталій Олексійович. Клінічна медична психологія [Текст] : навч. посіб. / В. О. Курило ; М-во охорони здоров'я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. психіатрії, психотерапії, заг. і мед. психології, наркології та сексології. - Львів : Марченко Т. В., 2020. - 347 с. - Алф. покажч.: с. 343-345. - Бібліогр.: с. 346-347. - 300 экз. - ISBN 978-617-7937-15-8

У даному навчальному посібнику детально висвітлені вікові особливості особистості. Детально описані психічний розвиток дітей до вступу в школу та осіб молодшого шкільного віку, психологічні особливості підліткового та юнацького віку. Послідовно висвітлені питання психології людських взаємовідносин, особистості і хвороби, психогенних і психосоматичних захворювань, показані психологічні аспекти  психогігієни та психопрофілактики.
 618.2
К 53   
        Книга про здорову вагітність [Текст] / Вільям Сірс [та ін.] ; [пер. з англ. Анастасії Климовської ; наук. ред. Олександра Слободянюк]. - Харків : Vivat, 2020. - 510 с. : іл. - (Світовий бестселер) (Must-read : для майбутніх мам і тат). - Контртитул англ. - Бібліогр.: с. 490-493. - Покажч.: с. 495-504. - 1300 экз. - ISBN 978-966-982-064-8

З цієї книги дбайливі батьки завчасно дізнаються про одинадцять правил планування вагітності, перші симптоми й гормональні зміни, найкращі харчові продукти для майбутніх мам, вітамінні добавки, корисні фізичні вправи, режим сну тощо. Консультації у форматі "місяць за місяцем" , у яких описано все, що чекає на жінку під час виношування дитини, допоможуть ретельно підготуватися до майбутніх здорових пологів. 

616.348-007.64-07
Д 21
    Даценко, Борис Макарович. Дивертикулярная болезнь ободочной кишки [Текст] : [монография] / Б. М. Даценко, А. Б. Даценко. - Харьков : Новое слово, 2020. - 88 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 85-88. - ISBN 978-5-44667-167-5

В монографии представлены основные аспекты дивертикулярной болезни ободочной кишки. Описаны анатомические и патофизиологические предпосылки и патогенез развития заболевания. Приведена современная классификация дивертикулеза и программа диагностики заболевания и его осложнений - острых и хронических. Представлены основные методы консервативного и хирургического лечения. Издание рассчитано на врачей-проктологов, хирургов, гастроэнтерологов, врачей общей практики. 

616.351-006.6-07-089
Д 21
    Даценко, Борис Макарович.  Рак прямой кишки [Текст] : монография / Б. М. Даценко ; [ред. С. І. Гребенець]. - Харьков : Оригинал, 2018. - 327 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце разд. - 100 экз. - ISBN 978-966-649-135-3

В монографии представлены основные аспекты этой сложной проктологической проблемы. Основное внимание уделено вопросам комплексной диагностики и принципам мультидисциплинарного лечения первичного рака прямой кишки и рецидивов этого заболевания. Рассмотрены основные этапы реабилитации прооперированных пациентов. Издание предназначено для врачей-проктологов, онкохирургов, врачей общей практики.

  


616-083(075.8)
Л 13
        Лавренко, А. В.   Догляд за хворими. Практика [Текст] : [навч. посіб. для студ. стоматолог. ф-ів ВНЗ] / А. В. Лавренко, О. А. Борзих. - Львів : Марченко Т. В., 2020. - 203 с. : іл., табл. - Бібліогр.: с. 197-203. - 300 экз. - ISBN 978-617-7937-24-0 

У навчальному посібнику висвітлено основні аспекти догляду за хворими терапевтичного профілю та викладено методику виконавння медичних маніпуляцій. Розглянуто принципи організації режиму та догляду за хворими, навички виконання необхідних медичних маніпуляцій. До кожного розділу надаються тестові завдання та теоретичні питання для кращого засвоєння матеріалу.

 

616-056.43(075.8)
К 15
   Кайдашев, Ігор Петрович. Анафілаксія. Діагностика і лікування [Текст] : [навч. посіб.] / І. П. Кайдашев, О. А. Борзих. - Львів : Марченко Т. В., 2020. - 99 с. : іл., табл. - Предм. покажч.: с. 83-84. - Короткий слов. імунолог. термінів: с. 85-90. - Дод.: с. 91-92. - Бібліогр.: с. 93-96. - 300 экз. - ISBN 978-617-7937-11-0

У посібнику  розглянуто питання етіології та патогенезу гіперчутливості до лікарських препаратів, висвітлена клінічна картина медикаментозних уражень різних органів і систем організму.  Наведено підходи до лікувння і профілактики реакцій гіперчутливості на лікарські препарати. Видання призначене для студентів медичних факультетів, лікарів-інтернів, лікарів-стоматологів, терапевтів.


616.314-007.251-089
К 88 
    Кударь, Олександрій Іванович.  Одонтогенні перфорації [Текст] / О. І. Кударь, М. О. Олійник. - Мелітополь : Мелітопол. міська друк., 2020. - 95 с. : рис., табл. - Бібліогр. наприкінці частин. - 300 экз. - ISBN 978-966-197-695-4 

В книзі висвітлюються причини одонтогенних перфорацій, їх класифікація, клінічні прояви, ускладненя і способи їх лікування. Вагоме місце відведено фуркаційним перфораціям і ускладненням, що виникають в ділянці фуркації зуба. Описані різноманітні способи і інструменти, пристрої для закриття перфораційних каналів малого і великого діаметрів.

 

612.172
Г 12
   Гавриш, А. С.   Гипертензивное сердце: функциональная морфология [Текст] : монография / А. С. Гавриш ; [ред. Л. Сидько]. - Киев : Четверта хвиля, 2020. - 175 с. : табл., ил., схемы. - Библиогр.: с. 156-175. - 500 экз. - ISBN 978-966-529-342-2 . 

Основная проблема, рассматриваемая в издании - патоморфология сердца при хроническом повышении артериального давления. Автор ссылается на анализ сведений, имеющихся в литературе и результаты собственных исследований. Монография иллюстрирована большим количеством фотографий, таблицами. Издание предназначено для патоморфологов, патофизиологов, кардиологов.

618.16-006
Т 48
 Ткачук, Тетяна Євгенівна. Передракові захворювання вульви. Вульварні інтраепітеліальні неоплазії [Текст] / Т. Є. Ткачук. - Київ : Медкнига, 2016. - 71 с. : табл., іл. - (Бібліотечка практикуючого лікаря : засн. 2003 р.). - Бібліогр.: с. 69-71. - ISBN 978-966-1597-34-0 : 

У посібнику  висвітлено питання епідеміологічних та етіопатогенетичних особливостей вульвариних інтраепітеліальних  неоплазій, клініко-діагностичні можливості своєчасного виявлення та лікування вульварних інтраепітеліальних неоплазій, сринінг та профілактика патології вульви.

 

 

614.47:612.017
Б 65
        Бісс, Еула. Імунітет [Текст] : правда і міфи про щеплення / Еула Бісс ; переклав з англ. Андрій Калинюк ; [голов. ред. О. Дубчак]. - Київ : Наш формат, 2020. - 197, [1] с. - Контртитул англ. - Бібліогр.: с. 193-[198]. - Книга у бібліотеці завдяки Українському інституту книги (УІК). - 2000 экз. - ISBN 978-617-7863-45-7
Вакцинація розділила світ на два табори: одні кажуть, що щеплення вбиває дітей, а другі - що рятує. То хто ж має рацію? Як вакцинація впливає на імунітет? Що буде з вами й рідними, якщо не вакцинуватимеся ви?  Автор книги сміливо руйнує стереотипи про щеплення, апелює до історії та літератури, вміло пов'язує реальність і міфологію. 

 

614.88(075)
Е 45
       Екстрена медична допомога (догоспітальні протоколи) [Текст] : посібник / О. В. Богомолець [та ін.] ; за ред. О. В. Богомолець, Г. Г. Рощіна. - Київ : Юстон, 2016. - 211 с. : іл. - Бібліогр.: с. 199-200. - 1000 экз. - ISBN 978-617-7361-03-8

У посібнику у вигляді протоколів викладені принципи та кроки екстреної медичної допомоги хворим/постраждалим на догоспітальному етапі.
Посібник розрахований на фахівців служб екстреної медичної допомогми, студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів загальної медичної практики.

 

 

615.851
А 84

     Арнтц, Арнуд. Практическое руководство по схема-терапии [Текст] : [методы работы с дисфункциональными режимами при личностных расстройствах] / Арнуд Арнтц, Гитта Якоб ; [пер. с англ. Е. Плотниковой]. - Киев : Центр учеб. лит., 2020. - 317, [1] с. : рис., табл. - Контртитул англ. - Библиогр.: с. 306-308. - Предм. указ.: с. 309-[318]. - ISBN 978-611-01-1353-3

Схема-терапия привлекает все более пристальное внимание представителей психотерапевтического общества и их пациентов. В руководстве представлена современная концепция схема-режимов, позволяющая с легкостью концептуализировать клинические случаи и эффективно применять эмоционально-фокусированные техники терапии; демонстрируются возможности применения схема-терапии при лечении различных личностных расстройств.

613.99
У 35
              Уівер, Ліббі. Синд
ром білки в колесі [Текст] : як не втратити здоров'я і зберегти нерви в світі нескінченних справ / Ліббі Уівер. - Київ : Сварог, 2020. - 231 с. - 300 экз. - ISBN 978-611-01-1661-9 

Книга присвячена "Синдрому виснаженої жінки" - термін який характеризує жінок, які прагнуть тримати все під контролем і всюди встигати, переживаючи при цьому, що ні на що не вистачає часу. Безсоння, підвищений тиск, гормональні збої або зайва вага - все це наслідки шаленого ритму життя. Автор закликає жінок  зупинитися і переглянути свій спосіб життя і пропонує дієві стратегії, які допоможуть відновити сили і поліпшити як емоційне, так і фізичне здоров'я.

615.37(075.8)
М 21
              Мальцев, Дмитрий Валериевич. 
Иммунотерапия [Текст] : учеб. пособ. / Д. В. Мальцев ; Нац. мед. ун-т им. А. А. Богомольца, Ин-т эксперим. и клинич. медицины НМАПО им. П. Л. Шупика. - Киев : Центр учеб. лит., 2020. - 607 с. : рис., табл. - Библиогр. в конце подразд. - ISBN 978-611-01-1131-7

В книге изложены основы современного учения об иммунотерапии как о прогрессивном высокоэффективном методе биологического лечения иммунодефицитных, инфекционных, автоимунных, аллергических и онкологических заболеваний при помощи компонентов иммунной системы организма человека различного происхождения.

 

616-083(075.8)
Т 33
            Теоретичні і практичні основи процесу сестринського догляду за пацієнтами [Текст] : [навч. посіб.] / [Р. О. Сабадишин та ін. ; ред. І. В. Шпента]. - Вінниця : Нова книга, 2020. - 237, [2] с. : рис. - Бібліогр.: с. 236-237. - ISBN 978-966-382-797-1

Медсестринська галузь потребує вдосконалення освіти та професійної підготовки медичної сестри, щоб відповідати рівню задач, які виникають у зв'язку з новими акцентами в галузі охорони здоров'я. У посібнику надано алгоритмічні інструкції обстеження хворого, сестринської діагностики за основними потребами пацієнта, медсестринські втручання при основних фізіологічних потребах, правила оформлення документації та реєстрації сестринських втручань.

616.31-085(075.8)
Ф 24
            Фармакотерапія в стоматології [Текст] : навч. посіб. / В. М. Бобирьов [та ін.] ; [ред. О. В. Марчук]. - 2-ге вид. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 399 с. : табл. - Покажч. препаратів: с. 344-361. - Бібліогр.: с. 362-366. - ISBN 978-966-382-773-5

Авторами посібника наведено рекомендації  з питань ефективного застосування фармакологічних засобів в умовах стоматологічної практики. Надано фармакологічну характеристику основних груп лікарських засобів, які застосовують у стоматології. Книга може бути корисною як студентам стоматололгічних факультетів, так і практикуючим лікарямю

 


616.831-089(075.8)

Н 46
            Нейрохірургія [Текст] : навч. посіб. для студ. мед. закл. вищ. освіти, ... / [В. О. П'ятикоп [та ін.] ; за ред. В. О. П'ятикопа. - Київ : Медицина, 2019. - 150 с. : табл., мал. - Дод.: с. 143-144. - Бібліогр.: с. 145-150. - ISBN 978-617-505-753-7

У посібнику висвітлено питання з діагностики і лікування пацієнтів із неврологічними захворюваннями головного й спинного мозку,  хребта та його структур, периферійних нервів. У виданні використано сучасні європейські й американські протоколи ведення таких хворих. Навчальний посібник складено відповідно до навчальної програми студентів медичних закладів вищої освіти.

 

616-074(075.8)
Л 12
       Лабораторна діагностика [Текст] / М-во охорони здоров'я України, Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; [І. Г. Купновицька та ін.] ; за ред. І. Г. Купновицької, А. М. Ерстенюк. - 2-ге вид., стер. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 315, [4] с. : рис. - Бібліогр.: с. 314-315. - ISBN 978-966-382-750-6 

У посібнику представлено основні відомості про анатомію і фізіологію морфологічних елементів крові, органів і систем, які беруть участь у процесах  виділення, утворення харкотиння, травлення, лабораторні й біохімічні показники крові  в нормі та при патології, лабораторні показники сечі людини в нормі і патології, методи дослідження шлункового і  дуоденального вмісту, дослідження калу. Подано історію розвитку клінічної лабораторної діагностики, методи та вимоги до роботи в клініко-діагностичних лабораторіях.

  615.82(075.8)
Л 56
            Лікувально-реабілітаційний масаж [Текст] : навч. посіб. / Д. В. Вакуленко [та ін.]. - Київ : Медицина, 2020. - 567 с., [12] арк. мал. : табл., мал., схеми. - Дод.: с. 534-565. - Бібліогр.: с. 566-567. - ISBN 978-617-505-787-2 

У посібнику висвітлено загальні анатомічні та фізіологічні основи масажу, види масажу, описано техніку і методику лікувально-реабілітаційного масажу окремих ділянок тіла, самомасажу та організацію праці масажиста. Охарактеризовано особливості масажу та його вплив на організм людини. Багатий ілюстративний матеріал доповнює опис видів масажу, техніку й методику виконання прийомів масажу.

 

616.9(075.8)
І-74 
               Інфекційні хвороби [Текст] : підручник / [В. М. Козько [та ін.] ; за ред. В. М. Козька. - Київ : Медицина, 2019. - 311 с. : табл., мал. - Дод.: с. 295-302. - Предм. покажч.: с. 303-308. - Бібліогр.: с. 309-111. - ISBN 978-617-505-709-4 

У підручнику висвітлено загальні закономірності епідеміологічного процесу, особливості медсестринського процесу при інфекційних  хворобах і догляду за хворими. Розглянуто найпоширеніші інфекційні хвороби, згруповані залежно від механізму зараження інфекцій і переважної локалізації збудника в організмі людини. Нозологічні форми описані за однаковою схемою: визначення, етіологія, патогенез, клінічна картина, ускладнення, діагностика, лікування, профілактика.

 

616-036.22(075.8)
Е 67
         Епідеміологія: протиепідемічні заходи [Текст] : навч. посіб. для студ. ВЗО IV рівня акредитації та лікарів / М. Д. Чемич [та ін.] ; за ред. М. Д. Чемича. - Вінниця : Нова книга, 2020. - 286 с. : схеми. - Бібліогр.: с. 283-286. - У вид. надається QR-код ситуаційних та тестових завдань. - ISBN 978-966-382-838-1 

У навчальному посібнику наведено протиепідемічні заходи стосовно найпоширеніших інфекційних хвороб. Стисло викладено основи загальної  епідеміології, висвітлено спеціальну епідеміологію, заходи з організації і проведення профілактичних і протиепідемічних заходів при інфекційних хворобах.

  

616.1/.9(075.8)
В 60
             Внутрішня медицина [Текст] : [підручник] / [Р. О. Сабадишин та ін.] ; за ред. Р. О. Сабадишина. - Вінниця : Нова книга, 2019. - 551 с. : табл. - Бібліогр.: с. 551. - ISBN 978-966-382-790-2.

У розділах книги викладено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку та лікування захворювань внутрішніх органів. Особливу увагу звернено на клініку, детально проаналізовано основні ефективні методи лікування терапевтичної патології.
Інформація, викладена у підручнику, може бути корисна для студентів медичних інститутів, академій, а також для практикуючих лікарів.

 

611(084)
Н 57
           Неттер, Френк Г. Атлас анатомії людини [Текст] = Atlas of Human Anatomy : пер. 7-го англ. вид. : двомов. вид. / Френк Г. Неттер ; наук. ред. пер. Л. Матешук-Вацеба [та ін.]. - Київ : Медицина, 2020. - 535, 8.6, І-71 с. : кольор. іл., табл. - Текст парал. укр., англ. - Бібліогр.: після с. 8.6. - Покажч.: с. І-1-І-71. - ISBN 978-617-505-769-8

Атлас належить до найвідоміших зібрань ілюстрацій анатомії людини. 7-ме видання містить майже 100 кольорових ілюстрацій. понад 50 ретельно відібраних рентгенівських зображень, що допомагають зіставити ідеалізовані  анатомічні ілюстрації з живою анатомією, якою її бачать у щоденній практиці. Деякі ілюстрації викладено в абсолютно новій проекції, інші - з використанням нових засобів візуалізації. Ці зображення допоможуть читачам зрозуміти основні елементи макроскопічної анатомії.

 

821(477)'06
В 75
              Воробйова, Альона. Мистецтво жити під час хіміотерапії [Текст] / Альона Воробйова ; [голов. ред. О. С. Кандиба ; фот.: В. Л. Агуреєва та ін.]. - Харків : Vivat, 2020. - 189, [2] с. : фот. - 500 экз. - ISBN 978-966-982-252-9

Представлене видання - це історія боротьби з хворобою й водночас історія пошуку нової радості й глибоких сенсів, що охопила понад піврічний період життя культурної діячки,арт-директора культурного центру Альони Воробйової. У артбуку зафіксовані її роздуми, щоденникові записи, нотатки й відверті розмови з друзями з артсередовища, а також коментарі психотерапевта. Візуальну частину артбуку становлять фотографії, які розповідають про внутрішні й зовнішні зміни, які сталися з авторкою.

 

614.88(075.8)
В 14
         Вайда, Тарас Степанович.  Долікарська допомога [Текст] : навч. посіб. для курсантів, студ. та слухачів ЗВО МВС України / Т. С. Вайда ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. - Херсон : Олді-плюс, 2019. - 873 с. : рис., табл., фот. - Бібліогр. в підрядк. прим. - 300 экз. - ISBN 978-966-289-221-5.

У навчальному виданні висвітлено основні правила надання долікарської допомоги постраждалим внаслідок отримання ними різних ушкоджень і травм як в типових умовах, так і під час виникнення загрози для життя чи здоров'я  в екстремальних ситуаціях й в надзвичайних обставинах. Розкрито зміст типових навчальних  тем дисципліни, приділено увагу удосконаленню практичної спрямованості вивчення курсу шляхом залучення студентів до участі у тренінгах з вирішенням ними стандартних проблемних ситуацій, котрі трапляються під час надання первинної медичної допомоги потерпілим.

616-006-085
І-60
        Індивідуалізації тактики інтенсивної терапії у онкохворих після мультиорганних операцій [Текст] / Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України" ; за ред. проф. М. В. Красносельського. - Харків : Друкарня Мадрид, 2020. - 124 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 112-124. - 150 экз. - ISBN 978-617-7845-68-2

Монографія призначена для поглибленого вивчення інтенсивної терапії у онкохворих після мультиорганних операцій. Теоретично обгрунтовано і представлено нове рішення питання діагностики та методів інтенсивної терапії у онкохворих після мультиорганних операцій, спрямованих на зменшення кількості перед і післяопераційних ускладнень і зниження летальності у даній категорії хворих.
Видання рекмендоване студентам вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації, лікарям-інтернам, хірургам, онкологам, анестезіологам.

 

612.6.05:57.088.7:17
К 56

    Ковальова, Ольга Миколаївна. Медичні та етичні аспекти генетичного тестування і консультування [Текст] : [монографія] / О. М. Ковальова, Д. О. Микитенко ; [наук. ред. В. В. Микитенко] ; [Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая, Харк. нац. мед. ун-т]. - Київ : МНТУ, 2020 ; Херсон : Вишемирський В. С., 2020. - 193 с. : рис., табл. - 300 экз. - ISBN 978-617-7783-84-7

Монографію присвячено актуальним питанням медичної генетики з акцентом на виявлення спадкової патології на ранніх стадіях розвитку людини. Наведено основні методи дослідження у медичній генетиці, висвітлено сучасну методологію пренатального тестування, що дозволяє виявити аномалії розвитку плода в різні терміни вагітності тощо.
Наукове видання має за мету підвищення обізнаності в галузі медичної генетики та біетики викладачів, аспірантів і студентів медичних вузів, лікарів-генетиків, сімейних лікарів, репрудоктологів, акушерів-гінекологів, педіатрів.

 616.711.1-089
 С 47
                 Слинько, Євген Ігорович.    Хірургія шийного відділу хребта [Текст] : [монографія] / Є. І. Слинько, М. В. Хижняк, Ю.Є, Педаченко ; ДУ "Ін-т нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова НАМН України". - Київ : Інтерсервіс, 2019. - 463 с. : портр., рис., табл. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Бібліогр. наприкінці розд. та підрозд. - ISBN 978-617-696-997-6

Монографія присвячена медико-соціальній проблемі захворювань шийного відділу хребта. Висвітлені особливості хірургічних втручань при ураженнях даного анатомічного утворення внаслідок дегенеративно-дистрофічних змін, травматичних змін та онкологічних процесах.
Книга призначена для неврологів, нейрохірургів, ортопедів, а також студентів медичних вищих навчальних закладів.

618.3-06
М 42

         Медведь, Володимир Ісаакович. Драматична екстрагенітальна патологія вагітних : 25 клініч. іл. / Володимир Медведь ; [відп. ред. Н. П. Данкевич]. - Київ : Авіцена, 2019. - 143 с. : фот. - Бібліогр.: та джерела: с. 136-143. -  ISBN 978-617-7597-20-8 

Опис клінічних випадків вагітності та пологів у жінок з різноманітними тяжкими й складними захворюваннями. Усі випадки взято з реальної клінічної практики. Докладно обговорюються можливі варіанти лікарської тактики в конкретних клінічних ситуаціях, обґрунтовуються прийняті рішення. Значну увагу приділено проблемі обрання оптимального способу розродження за різних хвороб матері.  Також піднімаються деонтологічні питання, підкреслено нерозривність суто медичних і морально-етичних проблем у клініці екстрагенітальної патології вагітних. Клінічний матеріал викладено в доступній формі.

 

616.62-085-053.2(072)
Б 86
          Боярчук, О. Р.   Консервативне ведення розладів сечового міхура та кишечника у дітей із spina bifida [Текст] : метод. рек. / О. Р. Боярчук, К. Т. Глушко ; Терноп. нац. мед. ун-т ім. І. Горбачевського МОЗ України. - Тернопіль : Вектор, 2019. - 47 с. : табл., рис.

 Розглянуто основні проблеми розладів функції тазових органів у дітей із  spina bifida. Висвітлено основні типи нейрогенного сечового міхура при даній патології у дітей та методи їх консервативного ведення.
       Видання призначене для студентів медичних вишів та коледжів, лікарів-інтернів педіатричних та хірургічних спеціальностей, лікарів-педіатрів, лікарів-урологів.

 

  

616.12-007-089.819
Э 64
     Эндоваскулярная хирургия при врожденных пороках сердца [Текст] : ист. справка и собственные наблюдения : монография / Ю. В. Паничкин [и др.]. - Киев : Агат Прінт, 2020. - 174 с. : рис., табл., портр.

 В монографии представлен обзор развития  эндоваскулярной хирургии при врожденных пороках сердца в Украине.  Описаны методика, непосредственные и отдаленные результаты эндоваскулярных операций. Дан подробный анализ типичных для каждого порока осложнений, их  профилактика и лечение.
     Для  специалистов в области детской кардиологии, неонатологов, педиатров, рентгенологов и кардиохирургов.

  

616.83-007-053.2
О-75
       Основи безперервного догляду дітей із розщілиною хребта і гідроцефалією [Текст] : рекомендації для батьків / Громад. орг. ”Об’єднання батьків дітей із розщілиною хребта і гідроцефалією ”Сяйво духу”  ; [авт.-упоряд. М. В. Кошманюк]. - Тернопіль : Вектор, 2019. - 47 с. : табл.

Мета посібника - допомогти батькам навчитися справлятися зі складними ситуаціями. що неодмінно виникають у сім'ях, які виховують дітей із особливими потребами. Зібрано практичні поради щодо безперервного догляду за дітьми із розщілиною хребта і гідроцефалією, способи запобігання ускладнень і підтримки здоров'я дитини на належному рівні.

 

 

159.964
Ф 91
         Фройд, Зиґмунд. Психологія сексуальності [Текст]   / Зиґмунд Фройд ; [пер. укр. Є. В. Тарнавського ; худож.-оформ. О. А. Гугалова ; голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2018. - 151, [2] с. - (Істини : засн. у 2017 р. ; 19). -  ISBN 978-966-03-7882-7 : 39.90 грн.

 Робота «Психологія сексуальності» видатного австрійського лікаря, психоаналітика і засновника методу психоаналіза Зиґмунда Фройда (1856—1930), що з’явилась у 1905 році, справила на сучасників враження вибуху гранати і стала визначним явищем не тільки в європейській науці того часу, а й у суспільному житті. Вона привернула увагу багатьох людей до цієї фактично закритої теми, тим самим значною мірою сприяла змінам їхнього уявлення про сексуальність. Вчений вперше торкнувся питання дитячої сексуальності, розглянув природу статевого потягу і різних сексуальних відхилень — перверсій.  

 

616-083.98
 Г 79
         Габбард, Джеймс. Перша невідкладна допомога своїми руками [Текст] : що робити, якщо швидка не поспішає / Джеймс Габбард ; [пер. з англ. Ярослава Лебеденка ; ред. Н. Я. Радченко]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2019. - 333, [1] с. : іл. - Контртитул англ. - ISBN 978-617-12-4954-7 : 118.00 грн.

Якщо Ви потрапили в небезпечну для життя або екстремальну ситуацію, негайно викликайте швидку або звертайтесь до медичного закладу. Ця книга може стати у пригоді лише тоді, якщо допомога не близько. Забиття, порізи, переломи, обмороження та відмирання, кровотеча, отруєння, запаморочення, стрибки артеріального тиску, аритмія, епілептичні напади, інсульт, судоми, втрата свідомості, опіки, колоті й різані рани, укуси тварин і комах — ця книга містить усе, що необхідно знати про найпоширеніші проблеми зі здоров’ям у дорослих та дітей, аби завжди бути напоготові. 

 


616.24-002.17
Г 12

Гаврисюк, Владимир Константинович.

    Легочный альвеолярный протеиноз [Текст] / В. К. Гаврисюк, О. В. Шадрина. - Киев : Велес, 2018. - 50 с. - Бібліогр.: с. 47-50. -  ISBN 978-617-7517-02-2

 

 


 


616-006.6-009.7(075.8)
К 78

Красносельский, Николай Вилленович.

      Физиология, диагностика и лечение болевого синдрома в онкологии [Текст] / под общ. ред. Н. В. Красносельского ; Нац. акад. мед. наук Украины, ГУ "Ин-т мед. радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины". - Харьков : Планета-Принт, 2018. - 95 с. : рис., табл. - Авт. вказ. на звороті тит. арк. та звороті обкл. - Бібліогр.: с. 92-95. -  ISBN 978-617-7587-38-4 
 


616.24-002.5-08(075.8)
Ф 82

Фрайт, Володимир Михайлович.

     Туберкульоз легень та його етіотропна і патогенетична терапія [Текст] / Володимир Фрайт ; Львів. мед. ін-т. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2017. - 134, [1] с. : мал., табл. - ISBN 978-966-538-257-7

 
 


338.48-6:615.8](477+100)(075.8)
М 21

Мальська, Марта Пилипівна.

         Медичний туризм: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 127 с. : табл., рис. - Дод.: с. 122-123. - Бібліогр.: с. 124-127. - ISBN 978-617-673-810-7

  


616.1/.9-083.98(035)
С 91

         Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії [Текст] : [зразки формулювання діагнозів, норм. показники дод. методів дослідж. : довідник-посібник] / за ред. Ю. М. Мостового ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - 20-те вид., допов. і перероб. - Київ : Центр ДЗК, 2016. - 687 с. : табл. - ISBN 978-617-7175-24-6

 

 


 

618.19-006-085
К 78

Красносельський, Микола Віленович.

                Інтенсивна терапія в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози [Текст] / М. В. Красносельський, Є. М. Крутько, М. В. Шульга ; за ред. М. В. Красносельського ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Харків : Планета-Принт, 2018. - 110 с. : рис., табл. - Авт. вказ. на звороті тит. арк. та звороті обкл. - Бібліогр.: с. 94-110. -  ISBN 978-617-7587-81-0

 


 


616.61/.69-073.432.19
К 20

Капустин, Сергей Васильевич.

       Ультразвуковое исследование в урологии и нефрологии [Текст] : монография / С. В. Капустин, Р. Оуен, С. И. Пиманов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Умный доктор, 2017. - 175 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці гл. - Алф. покажч.: с. 173-175. - ISBN 978-5-9908600-2-5

 

 

 


616.89:616-092

Г 96

Гусова, Александра Борисовна.

         Аутоиммунные заболевания и синдромы в психиатрии [Текст] : (современные итоги изучения иммунопсихиатрии) : [монография] / А. Б. Гусова, А. П. Белозоров ; [в авт. ред.]. - Харьков : Коллегиум, 2018. - 314 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-97418-3-7

 

 

 

  

616.23/.24-073.75(075.8)
Р 39

             Рентгенография и эндоскопия органов дыхания [Текст] : учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / Н. Е. Чернеховская [и др.]. - [2-е изд.]. - Москва : БИНОМ, 2017. - 253 с. : цв. ил., ил. - Бібліогр.: с. 251-253. -  ISBN 978-5-9518-0703-8  

 

 

 

 

616.145:612.13:616-006
К 78

Красносельський, Микола Віленович.

        Діагностика та інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у онкологічних   хворих   з  синдромом  верхньої  порожнистої  вени [Текст] / [М. В. Красносельський ; за ред. проф. М. В. Красносельського] ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Харків : Планета-Принт, 2019. - 115 с. : табл., діагр. - Авт. вказ. на звороті тит. арк. - Бібліогр.: с. 98-114. - ISBN 978-617-7751-17-4

 

 


 

616.1/.9(075)
В 60

         Внутрішні хвороби [Текст] : підруч. засн. на принципах доказ. медицини, 2018/19 / Polish Institute for Evidence Based Medicine ; [голов. ред. А. Яремчук-Качмарик ; пер.: І. Авраменко та ін. ; рис. Я. Зєлінські]. - Краків : Практ. медицина, 2018. - 1632 с. - (Medycyna Praktyczna). - ISBN 978-83-7430-567-9

 

 

 

 

 

616.894-053.9-07-08
Б 87

Бредесен, Дейл.

         Альцгеймер - не вирок! [Текст] : ReCODE: перша програма лікування й профілактики спаду когнітивних функцій / доктор Дейл Бредесен ; переклала з англ., [наук. ред.] Ольга Бершадська. - Київ : BookChef : Форс Україна, 2018. - 334, [1] с. : іл., табл. - Контртитул англ. - ISBN 978-617-7559-29-9

 

 

 

 

 

               

  615.851(075)
М 86

Моховиков, Александр Николаевич.

         Кризис и травма в клинической гештальт-терапии [Текст] : учеб. пособие / Александр Моховиков, Алла Повереннова ; ред.-сост. Е. Гончарук ; [вступ. сл. Е. Калитеевской]. - Львов : [б. и.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. - 129 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - 300 экз. - ISBN 978-966-916-648-7 

 

 


613.2
Т 31

Тележенко, Любов Миколаївна.

    Здорове   харчування: практичні рекомендації [Текст] : монографія     / Л. М. Тележенко, Н. А. Дзюба, М. А. Кашкано ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 199 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 134-138. - Дод.: с. 139-196. - 300 экз. - ISBN 978-966-289-227-7 :

 

 


616.27-006-089-053.2
С 47

Слєпов, Олексій Костянтинович.

  Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів при об'ємних утвореннях межистіння у дітей [Текст] : [монографія] / О. К. Слєпов, О. В. Риженко, К. В. Латишов ; [худож. оформ. П. Щегельський]. - Київ : Задруга, 2018. - 287 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 259-287.  - ISBN 978-966-432-222-2


 


 

616.833.5-071-085(07)
М 33

Матвієнко, Юрій Олександрович.

 Поперековий біль - діагностичні і фармакотерапевтичні орієнтири для сімейних лікарів [Текст] : практ. посіб. / Ю. О. Матвієнко. - Київ : Медкнига, 2018. - 39 с. : табл. - Бібліогр.: с. 35-37. - ISBN 978-966-1597-60-9

 

 

 

616-006-085.849
І-60

       Індукція церамідного шляху апоптозу в радіаційній онкології [Текст] / Н. А. Мітряєва [та ін.] ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Харків : Діса плюс, 2018. - 186 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці підрозд. -  ISBN 978-617-7384-99-0 :

 

 

 


 

616-006-085(035)
Д 58

     Довідник лікарських засобів для лікування онкологічних та гематологічних захворювань [Текст]. - [Б. м.] : [б. в.], [201-]. - 56 с.

 

 

 

 

 

 

616.441-006.6-02
К 19

      Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози [Текст] / І. О. Черниченко [та ін.]. - Київ : Деркул ; Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. - 223 с. : іл., табл. - (Профілактична медицина). - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-617-7626-29-8

 

 


 

 

616.831/.853-07-08-053.2](07)
Г 67

Горб, А. Л.

         Складна дитина [Текст] : клініч. спостереження та вибр. ст. : інформ. посіб. / А. Л. Горб ; Департамент охорони здоров'я Херсон. обл. держадмін., Херсон. обл. дит. клініч. лікарня, Асоц. дит. неврологів України. - Херсон : Штрих+, 2018. - 273 с. : рис., портр., табл. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. 271-273. -

 


 

 

618.33-07-08(06)
Д 44

   Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, новонароджених та дітей раннього віку [Текст] : зб. наук. пр. ДУ "ІПАГ НАМН України" / О. К. Слєпов [та ін.] ; [худож. оформ. П. Щегельський]. - Київ : Задруга, 2018. - 220, [2] с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - ISBN 978-966-432-225-3 

 

 

 

 

 

51.283.7
Р 51

Римаренко, Анна.

      Як нагодувати нехочуху [Текст] : поради батькам, як прищепити дитині смак до здорової їжі та уникнути проблем з апетитом / Анна Римаренко ; [фот. В. Тупчієнко]. - Київ : Брайт Стар Паблішинг : Брайт Букс, 2017. - 81, [1] с., [8] арк. кольор. фото з рецептами страв. - (Мамамтатам : сер. кращих кн. для батьків). - ISBN 978-617-7418-16-9

 

   

 

 

615.874
І-46

Ільїна, Світлана Іванівна.

         Здоров'я на вашому столі [Текст] : пер. із 6-го рос. вид. / Світлана Ільїна. - Київ : Медицина, 2018. - 335 с. - Бібліогр.: с. 334-335. - ISBN 978-617-505-642-4

 

 

 

   

616.99-06(075.8)
М 59
            Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією [Текст]: навч. посібник / [Л. Р. Шостакович-Корецька та ін.] ; за ред. проф. Шостакович-Корецької Л. Р. - Київ : Медкнига, 2018. - 131 с. : кольор. іл. - (Бібліотека практикуючого лікаря)

 

 

 

 

 

616.831-073.97
К 49
   Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография [Текст] / Л. Н. Неробкова [и др.] ; ФГБНУ "НИИ фармакологии им. В. В. Закусова", ФГБОУ ВО "Рос. нац. исслед. мед. ун-т им. Н. И. Пирогова" Минздрава России, ФГБОУ ДПО "Рос. мед. акад. непрерыв. проф. образования" Минздрава России. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 280, [6] с., [14] л. цв. ил. : ил., табл. - (Библиотека врача-специалиста. Функциональная диагностика. Неврология. Клиническая фармакология : БВС)

 

  

616.36-002-07-08
В 52
     Вирусные гепатиты [Текст] : клиника, диагностика, лечение / [Н. Д. Ющук [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 364 с. : табл. - (Библиотека врача-специалиста. Инфекционные болезни : БВС)

 

 

 

 

 

618.14/.16-072
Р 59
  Роговская, Светлана Ивановна. Практическая кольпоскопия [Текст] / С. И. Роговская. -  5-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 249, [5] с., [27] цв. фото : рис., табл. - (Библиотека врача-специалиста. Акушерство. Гинекология : БВС)

 

 

 

 

 

 616.1/.9:614.212](075)
А 43
    Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Л. В. Хіміон ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т сімейної медицини. - Київ : Заславський О. Ю., 2018. - 600 с. : табл., рис. - (Сімейна медицина : засн. у 2015 р.). - Бібліогр.: с. 592-600. - 500 экз. - ISBN 978-617-632-087-6

 

 

    

 

 616.1:614.2](075.8)
А 43
  Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / [Ю. В. Вороненко та ін.] ; за ред. акад. Ю. В. Вороненка, проф. О. Г. Шекери, проф. М. М. Долженко ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т сімейної медицини. - Київ : Заславський О. Ю, 2017. - 412, [1] с. : рис., табл. - (Сімейна медицина : засн. у 2015 р.). - Бібліогр.: с. 402-412. - 500 экз. - ISBN 978-617-632-078-4

 

 

 616.8-022(075)
Х 94
     Хронические нейроинфекции [Текст] / [Н. С. Баранова [и др.] ; под ред. И. А. Завалишина [и др.]. - 2-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 589 с. : рис., табл. - (Библиотека врача-специалиста. Неврология : БВС). - Предм. покажч.: с. 588-589. - Бібліогр. наприкінці гл. - 500 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-9704-4807-6

 

  

   

 

616.12-073.432.19
Р 93
  Рыбакова, Марина Константиновна. Эхокардиография от М. К. Рыбаковой [Текст] : [практ. рук. по ультразвук. диагностике: с прил. DVD-ROM] / М. К. Рыбакова, В. В. Митьков, Д. Г. Балдин ; [ред. Л. С. Родионова ; обраб. изобр. А. И. Морозова ; ред видеоклипов в прил. Ю. А. Кушель]. - Изд. 2-е. - Москва : Видар, 2018. - 589, [10] с. : цв. ил., схемы, рис. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 1000 экз. - ISBN 978-5-88429-242-0 

 

  

 

  

  

 

616.13/.14-073.432.19
Х 25
    Хатчисон, Стюарт Дж. Ультразвуковая диагностика в ангиологии и сосудистой хирургии [Текст] / Стюарт Дж. Хатчисон, Кэтрин Холмс ; пер. с англ. под ред. А. И. Кириенко, Д. А. Чурикова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 398 с. : рис., табл. - Контртитул англ. - Дод.: с. 377-396. - Предм. покажч.: с. 397-398. - ISBN 978-5-9704-4362-0

В руководстве доступно и логично описаны методика ультразвукового обследования артериальной и венозной систем, использование технических приемов и их диагностическая ценность. Приведены фрагменты клинических рекомендаций по диагностике и лечению ряда сосудистых заболеваний.

Издание предназначено для врачей ультразвуковой диагностики, а также для специалистов, работающих в области сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии.


613.97
А 25
Аграваль, Пріті.  Сила в тобі. Здоров'я тіла, емоцій і духу в другій половині життя [Текст] / Пріті Аграваль. - Харків : Вид-во "НТМТ", 2017. - 332 с. - ISBN 978-617-578-269-9 

Через період менопаузи проходять усі жінки, але кожна відчуває її по-своєму і в певний час. Але ми повинні зрозуміти, що проблеми, пов'язані з менопаузою і сарінням,  неминучі. Відповідальне і свідомо прийняте рішення про підготовку до менопаузи тіла, психіки і душі ще заздалегідь, допоможе нам легше пройти через другу половину життя. Ця книжка - не тільки довідник, який інформує, як діяти і що приймати, коли нас щось турбує. Ця книжка про те, як себе пізнати, як зрозуміти себе через свої хвороби і як себе оздоровити, не обмежуючись тільки тим, щоб усунути симптоми.  

 

618.19-006.6-036.22
Р 83 
Рудень, В. В. Рак молочної залози у жінок: управління факторами ризику [Текст] : (монографія) / В. В. Рудень, Д. Є. Москвяк-Лесняк. - Львів : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2017. - 144 с. - ISBN 978-617-7196-01-2

У монографії окреслюються шляхи вирішення актуального наукового завдання - зменшення захворюваності та смертності раком молочної залози серед жінок в Україні, для чого згідно результатів комплексного соціально-гігієнічного дослідження пропонується науково-обгрунтована ризик-орієнтована модель медичної профілактики даної патології серед осіб жіночої статі на первинному рівні медичного обслуговування, де в основному покладені механізми виявлення та мінімізації негативного впливу на їх здоров'я керованих встановлених медико-соціальних факторів, ефективність чого засвідчують результати експертної оцінки.

Видання призначене для широкого кола фахівців:  сімейних лікарів-лікарів загальної практики, лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-онкологів.

 

616-07(031)
М 84
Мостовой, Ю. М. Аналізи: нормативні показники, трактування змін [Текст] : довідник для лікарів / Ю. М. Мостовой, А. А. Сідоров. - Київ : Сандоз, 2016. - 108 с.

У встановленні діагнозу, визначенні стану здоров'я людини додаткові, зокрема лабораторні, методи обстеження мають вирішальне значення. В двіднику вказані дані, взяті як і з окремих нормативних документів, що до цього часу є діючими в Україні, так і з авторитетних міжнародних видань. Представлено перелік захворювань та патологічних станів, які здатні призвести до змін показників лабораторних обстежень.

Запропонована побудова довідника робить його суттєвим помічником лікаря в розробці подальшого діагностичного пошуку.

  

 

 

616.1-07-08
П 27
      Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини: збірник лекцій Української кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска / за ред. акад. В.М. Коваленка. - Київ: Четверта хвиля, 2017. - 128 с.: табл.
 
Тематика лекцій школи присвячена персоніфікованим підходам до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини та спрямована на подальшу освіту лікарів. Представлені рекомендації з лікування основних серцево-судинних захворювань та синдромів, огляди сучасних лікарських засобів, розглянуто їх місце у фарматерапії кардіологічної патології. 
Видання призначене для широкого кола фахівців: кардіологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, наукових співробітників, викладачів вищих  медичних навчальних закладів.

616.1-07-08
С 33
  Серцево-судинні захворювання: класифікація, стандарти діагностики та лікування / за ред.: акад. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. - Київ: МОРІОН, 2016. - 190 с.

      У стандарти включено сучасні положення, які довели свою ефективність протягом тривалого періоду їх застосування у світовій клінічній практиці. Видання включає міжнародну термінологію та класифікації хвороб органів кровообігу, приклади формулювання діагнозу та спадкоємність діагностики і лікування поміж первинною ланкою та спеціалізованими технологіями надання медичної допомоги.
Видання призначене для широкого кола фахівців: кардіологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, наукових співробітників, викладачів вищих  медичних навчальних закладів.

 

 

           
616.12 -008.313
Н 72
   Нове в аритмології: збірник лекцій: для лікарів за спеціальностями "кардіологія", "загальна практика-сімейна медицина", "внутрішні хвороби", "неврологія": збірник лекцій / авт.-укл.: О.С.Сичов, О.О. Ханюков, О.І.Іркін та ін.;  за ред. проф. О.С. Сичова. - Київ: Четверта хвиля, 2017. - 144 с.: табл.

      Головною метою видання є знайомство читачів із сучасними досягненнями медичної науки в галузі аритмології і суміжних дисциплін, вітчизняними та міжнародними рекомендаціями з цієї проблеми, сучасними підходами до діагностики та лікування порушень ритму і провідності серця, в тому числі на тлі супутньої серцево-судинної патології, захворювань інших органів і систем.

 

 

 

616.1+616-002.77]-085
К 56
      Коваленко В.Н. Сердечно-сосудистая патология при системных ревматических заболеваниях: возможности системной энзимотерапии: монография / В.Н. Коваленко, А.И. Терзов, В.В. Братусь. - Киев: Четверта хвиля, 2016. - 224 с.

     Основная идея монографии - научное обоснование применения у лиц с системными ревматическими заболеваниями противовоспалительной терапии, прежде всего системной энзимотерапии, для предупреждения и лечения сердечно-сосудистой патологии, являющейся неизбежным спутником этих заболеваний. Авторы провели углубленный анализ современных представлений о патогенезе атеросклероза и ИБС и доказали значимость системного воспаления как фактора, который обусловливает коморбидность системных воспалительных процессов и сердечно-сосудистой патологии.

          Издание предназначено для специалистов в области кардиологии и ревматологии, а также для врачей общего профиля.

 

616.728.2-053.2
П 20
     Патология тазобедренного сустава у детей: теоретическое, экспериментальное и биомеханическое моделирование / под ред.: А. И. Королькова и З. М. Мителевой. - Харьков: [б.и.], 2016. - 276 с.

  
В монографии представлен накопленный сотрудниками института патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И.Ситенко значительный материал, объединивший результаты теоретических, биомеханических и экспериментальных исследований тазобедренного сустава у детей в норме и при различной его патологии.

 Издание предназначено для ортопедов-травматологов, рентгенологов, педиатров, студентов высших медицинских учебных заведений, научных сотрудников, специалистов по биомеханике и экспериментальной медицине.

 

 


 614.2 : 339.138(075.8)
 В 75
   Вороненко Ю. В. Бізнес-планування в охороні здоров'я: навч.-методич. посібн. / Ю. В. Вороненко, В. М. Пащенко; за заг. ред. акад. Ю. В. Вороненка. - Київ: Генеза, 2016. - 335 с.: іл. - ISBN 978-966-11-0755-6.
 
 Посібник призначений для студентів та викладачів вищих медичних закладів усіх форм власності, а також лікарів, що мають намір займатись приватною медичною практикою. Він має допомогти в підготовці бізнес-планів та сприяти формуванню в керівників органів та закладів охорони здоров'я сучасних підходів до організації бізнесу відровідно до умов ринкової економіки.
 

 

 

 

 

 


615(075.8)
Ф 24
  Фармакологія: підручник для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів / колект. авт.: І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, Л. І. Казак [та ін.]. - Вид. 3-тє, випр. та доопрац. - Вінниця: Нова книга, 2016. - 784 с. - ISBN 978-966-382-565-6.

   Підручник складено відповідно навчальної програми з фармакології для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації. Матеріал підручника має оптимальний обсяг, раціональну структуру, вирізняється чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладу матеріалу, з урахуванням сучасних досягнень фармакологічної науки та досвіду викладання предмета студентам. 

 

 

 

 618.12-006
 С 89
       Сумцов Г.А. Первичный рак маточных труб: монография / Г. А. Сумцов, Д. Г. Сумцов. - Сумы: Сумский государственный университет, 2015. - 229 с.: ил. - ISBN 978-966-657-573-2.

    Вопросы клиники, диагностики и лечения первичного рака маточных труб не только актуальны, но и недостаточно освещены в литературе. На основании собственного опыта и анализа мировой литературы авторами в монографии обобщены вопросы заболеваемости, прогноза, причин возникновения и особенностей клинических проявлений заболевания. Представлены современные возможности диагностики и лечения первичного рака маточных труб. Издание предназначено для акушеров-гинекологов, онкогинекологов, специалистам по дополнительным методам диагностики. 

 

 

 616.12-085
Д 43
  Дзерве В.Я. Милдронат® в кардиологии: обзор исследований / В. Я. Дзерве, И. Я. Калвиньш. - Киев: АО "Гриндекс", 2016. - 74 с. 

  Милдронат® (мельдоний) созданный в Латвийском институте органического синтеза, относится к классу парциальных ингибиторов β-окисления жирных кислот и широко известен клиницистам благодаря своим цитопротективным свойствам при патологиях ишемического генеза.
В обзоре рассмотрены в основном публикации экспериментальных и клинических исследований действия Милдроната в кардиологии и ангиологии последних 15-20 лет, соответствующих современным критериям доказательной медицины.

 

616-006.6-076.6
Г 85
      Гриневич Ю.А. Маркеры опухолевого роста / Ю. А. Гриневич, Л. Г. Югринова. - Киев: Здоров'я, 2015. - 199 с. - ISBN 978-966-463-040-1.

  В монографии приведена характеристика различных онкомаркеров, выявлемых при солидных злокачественных новообразованиях. Обоснована целесообразность их использования в клинической онкологии для получения дополнительной информации при диагностике и дифференциальной диагностике, а также для оценки эффективности основных методов лечения онкологических больных. Представлены наиболее информативные комбинации опухолевых маркеров, используемых для доклинической диагностики рецидивов и метастазов опухолей различных локализаций. Подробно описаны иммуноферментные определения онкомаркеров.
    Издание предназначено для врачей-онкологов, семейных врачей, врачей-лаборантов.

 


618.1/.7-085(02)
Р 27
     Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии [Текст] : сompendium / под ред. В.И. Кулакова, В.Н. Серова. - Москва : Литтера, 2015. - 720 с. - (Рациональная фармакотерапия. Compendium). - ISBN 978-5-4235-0198-3.

 В данном руководстве приведены классификации и клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых а акушерстве и гинекологии. Описаны типичные клинические проявления, критерии диагностики, основные принципы и схемы лечения с уровнями доказательности. Освещены особенности ведения разных групп пациентов, даны алгоритмы лечения отдельных нозологических форм.

  Издание предназначено для практикующих врачей, студентов высших медицинских учебных заведений и слушателей курсов повышения квалификации.

 

 

616-083.98(031)
М 12  
     Мавродий, В. М.  Справочник по неотложной и интенсивной терапии [Текст] / В.М. Мавродий. - 5-е изд., перераб. и дополн. - Киев : Заславский А.Ю., 2016. - 582 с. - ISBN 978-617-632-055-5.

   В справочнике представлены программы неотложной и интенсивной терапии, основанные на общепринятых принципах доказательной медицины. Разделы включают острые состояния, нозологии или синдромы, требующие неотложного разрешения. Подразделы состоят из рекомендаций по организации ведения больного, перечня контролируемых показателей и интенсивной терапии для достижения положительного результата.

 Издание предназначено для врачей всех специальностей, занимающихся вопросами неотложной и интенсивной терапии. 

 

 

 616.7-001(02)
 Т 65
   Травматология. Национальное руководство [Текст] : краткое издание / под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-3655-4

 Данное руководство содержит сведения об анатомии, физиологии опорно-двигательной системы, методам обследования травматолого-ортопедических больных, а также диагностике, консервативных и оперативных способах лечения повреждений.

 Руководство предназначено травматологам, ортопедам, врачам смежных специальностей, преподавателям, студентам старших курсов медицинских вузов и ординаторам.

 

 

 

 

  

618.2/.7(075)
А 43
     Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Ю.П. Вдовиченка. - Київ : Заславський О.Ю., 2016. - 348 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

 У навчальному посібнику викладено основні принципи сучасного акушерства і шляхи їх реалізації під час прегравідарної підготовки, ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду, невідкладних станів в акушерстві, профілактитчної роботи.

  Посібник буде корисним лікарям загальної практики-сімейної медицини, лікарям-інтернам  та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. 

  

 

616-083.98(075)
 А 43 
    Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря [Текст]: навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, І.С.Зозулі. - Київ: Заславський О.Ю., 2016. - 124 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

 У посібнику висвітлені вибрані питання з медицини невідкладних станів, такі як кардіогенний шок, коматозні стани у дорослих та дітей, закрита травма живота, невідкладна допомога при гострих отруєннях, загальна серцево-легенева реанімація (у дорослих та дітей), невідкладна допомога при електротравмі.

  Посібник буде корисним лікарям загальної практики-сімейної медицини  та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.   

 

 

 

616.24-002.5-07-08(075)
 А 43
   Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Ю.І. Фещенка. - Київ : Заславський О.Ю., 2016. - 168 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

   У посібнику наведені сучасні міжнародні та вітчизняні підходи до протидії туберкульозу, зокрема "Стоп ТБ" - стратегія боротьби з туберкульозом в Україні, вимоги останнього протоколу надання медичної дополмоги хворим на туберкульоз щодо виявлення та діагностики даного захворювання, дана основна характеристика основних клінічних форм туберкульозу легень,  коінфекції ТБ/ВІЛ/СНІД, а також сучасні методи лікування та профілактики цього захворювання.

  Посібник розрахований на лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-інтернів   та студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

 

616-056.43-07-08(075)
 А 43
   Актуальні питання алергології у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.В. Кузнецової. - Київ : Заславський О.Ю., 2016. - 324 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

  У посібнику розглядаються важливі питання клінічних проявів, сучасних методів діагностики, лікування та профілактики поширених алергічних захворювавнь, що досить часто зустрічаються в практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини.

   Посібник буде корисним лікарям загальної практики-сімейної медицини  та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. 

 

 

 

616-07(02)
 М 54
 Методы клинических лабораторных исследований [Текст]  / под ред. В.С. Камышникова. - 8-е изд. - Москва: МЕДпресс-информ, 2016. - 736 с. - ISBN 978-5-00030-273-6

  В книге приводятся современные сведения о структуре и функции жизненно важных органов, о клинико-лабораторных тестах, отражающих особенности их состояния, методах лабораторно-диагностического исследования, об особенностях изменения биохимического и морфологического состава крови, мочи, желудочного содержимого, мокроты и иного биологического материала при широко встречающихся заболеваниях, а также о выполнении контроля качества лабораторных исследований. Описание каждого метода включают сведения о принципе, ходе исследования и клинико-диагностическом значении проводимого теста.

   Книга предназначена для использования в обучении и практической деятельности специалистов клинической лабораторной диагностики.

 

 616.21-085
 Н 34
     
        Науменко, О. М.
    Антимікробна терапія  в  оториноларингології [Текст] : монографія
/ О.М. Науменко, А.Г. Задорожня, Ф.Б. Юрочко. - Київ : Медкнига, 2016. - 104 с. - (Бібліотечка практикуючого лікаря). - ISBN 978-966-1597-29-6

 Дане видання присвячене питанням використання антимікробної терапії в оториноларингології. В окремих розділах висвітлюються: огляд антибактеріальних препаратів по групах, мікробіологія та вибір препаратів, вибір антибіотиків залежно від збудника, дозування антибіотиків, взаємодія між препаратами, антибактеріальна профілактика.

 Видання розраховане на лікарів-оториноларингологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-інфекціоністів, лікарів-педіатрів, фармацевтів.

 


616-07-083.98-053.2(075.8)
 П 69
     Практикум семейного врача и педиатра [Текст] : учебное пособие / авт. кол.:  А.В. Зубаренко, Н.Л. Аряев, Е.А. Старец [и др.] - Одесса : Друк Південь, 2015. - 223 с. - ISBN 978-966-389-360-0.

  Учебное пособие содержит комплекс алгоритмов, соответствующих отраслевым стандартам образования, разработанным и утвержденным МОЗ и МОН Украины для специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Медико-профилактическое дело".

   Предназначено для студентов-выпускников медицинских факультетов высших медицинских учебных заведений Украины III-IV уровня аккредитации, врачей-интернов  семейной медицины и педиатров. 

 

  

 616.833.1(02)
 М 33
      Матвієнко Ю. О. Поширені захворювання черепно-мозкових нервів у практиці невролога і загального лікаря: практичний посібник / Ю. О. Матвієнко, Н. Л. Боженко. - Київ: [ТОВ "Люди в білому"], 2016. - 60 с.

Посібник присвячений групі захворювань периферичної нервової системи, котрі залучають черепно-мозкові нерви, зокрема, їх клінічній картині, діагностиці, стратегіям медикаментозного та оперативного лікування.

Видання призначене для лікарів загальної практики-сімейної медицини, неврологів, терапевтів, лікарів-інтернів та студентів медичних учбових закладів.

 

 

 

    


 616.24-002.155-07-08(02)
 І-29
    Ідіопатичний легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування: (методичний посібник) / ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. - Київ, 2016. - 50 с.

В методичному посібнику розглянута актуальна проблема пульмонології - діагностика і терапія ідіопатичного легеневого фіброзу(ІЛФ). Представлені основні механізми патогенезу та клінічна семіотика захворювання, описано ключовий симптомотокомплекс в діагностиці ІЛФ - гістологічний та радіологічний патерни звичайної інтерстиціальної пневмонії. Наведено алгоритм ідіопатичного легеневого фіброзу.

Посібник призначений для використання в пульмонологічних і торакальних відділеннях обласних і міських лікарень, відділеннях диференційної діагностики протитуберкульозних диспансерів, лікарям загальної практики-сімейної медицини. 

 

 

 

616.98:578.828.6+
618.3-06:616.98:578.828.6
П 84       
Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини: адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. - Київ: [б.в.], 2016. - 115 с. - ISBN 978-617-7239-15-3

Клінічна настанова базується на оновлених та адаптованих рекомендаціях, що відображають основні сучасні тенденції щодо профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та збереження здоров'я ВІЛ-інфікованих матерів та народжених ними дітей.

Видання розраховане на лікарів акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-інфекціоністів, лікарів-педіатрів, лікарів-наркологів, лікарів центрів боротьби зі СНІДом, соціальних працівників, психологів, викладачів та студентів медичних закладів II-IV рівня акредитації.  

 

  

618/39-07-08
Р 22    
Ранні втрати вагітності: (методичні рекомендації) / рец. член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор Вдовиченко Ю.П. - Київ: [б.в.], 2013. - 43 с.

Ранні втрати вагітності (РВВ) залишаються однією з найбільш важливих проблем сучасного акушерства та гінекології.  В останні роки увага до проблем РВВ підвищується у зв'язку  із зниженням індексу здоров'я жінок та збільшенням числа вагітних старшого репродуктивного віку. Несприятливе закінчення вагітності викликає сильну психоемоційну травму батьків і має особливе соціальне значення. Успіх у розв'язанні проблеми РВВ полягає у більш чіткому розумінні складових етіопатогенезу невиношування вагітності, знаходження достовірних діагностичних індикаторів їх розвитку та екстраполяції даних наукових досліджень у практику лікування та профілактики даної патології. Завданням лікаря є не тільки визначення основної причини втрати вагітності, але й проведення адекватної реабілітації та обгрунтованої прегравідарної підготовки з метою забезпечення нормального перебігу і сприятливого закінчення наступної вагітності.
       Методичні рекомендації призначені лікарів акушерів-гінекологів та лікарів-інтернів.

 
       

616-066-07-08(06)
С-91 
 Сучасні можливості, проблеми і перспективи онкологічної допомоги: матеріали науково-практичного семінару (м. Херсон, 25-26 серпня 2016 р.). - Херсон: Вид-во ФОП Грінь Д.С., 2016.- 114 с.

   
   Серед доповідачів науково-практичного семінару 5 докторів та 7 кандидатів медичних наук – вчені-онкологи, онкохірурги та радіологи з провідних клінік та наукових установ України – Національного інституту раку, Запорізької та Харківської медичних академій післядипломної освіти, Інституту медичної радіології ім.С.П.Григор’єва, Інституту загальної та невідкладної хірургії ім.В.Т.Зайцева, Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, Одеського національного медичного університету.
  

 

 616.36-085
      Р 27

Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки: довідник для практикуючих лікарів / під заг. ред. проф. М. Б. Щербиніної. - Київ: "Бібліотека "Здоров'я України, 2015. - 442 с. - ISBN 978-617-7100-26-2

У довіднику подано фармакологію лікарських засобів, що найбільш часто застосовують при хронічних захворюваннях печінки. Розглянуто терапевтичну тактику при основних ускладненнях цирозу печінки, при хронічних захворюваннях печінки у вагітних жінок, дітей, осіб пихилого віку, а також при лікуванні первинних злоякісних пухлин та медикаментозно-індукованих уражень печінки, нутрітивній підтримці пацієнтів.

Видання призначене для практикуючих лікарів, студентів медичних вищих навчальних закладів.

     

614.21 + 616-005.2
       Ф 47
Фещенко Ю. І. Реорганізація, реструктуризація  та  реформування протитуберкульозної служби в Україні: монографія / Ю. І. Фещенко,  В. М. Мельник,  М. С. Опанасенко. - Київ: Ліра-К, 2015. - 171 с. - ISBN 978-966-2609-95-0

У монографії висвітлені основні стратегії контролю за туберкульозом, система надання протитуберкульозної допомоги населенню, причини нестабільної ситуації з туберкульозу. Обгрунтована потреба у організації, реструктуризації та реформуванню протитуберкульозної служби, викладені їх загальні засади. Висвітлена інфраструктура і функція протитуберкульозних диспансерів, лікарень, санаторіїв, намічені шляхи реструктиризації ліжкового фонду у протитуберкульозних закладах.
Монографія буде корисна для організаторів фтизіатричної служби, фтизіатрів, фтизіохірургів та лікарів інших спеціальностей.

  

 

    
    616.127-005.4-089
     У 72
    Урсуленко В.И. Хирургия    осложненных    форм  ишемической   болезни   сердца:   монография / В. И. Урсуленко. - Киев: Агат-Принт, 2016. - 189 с.: илл. - ISBN 978-966-97211-3-6

 Монография посвящена одному из важнейших направлений сердечно-сосудистой хирургии, а именно проблеме предвидения и хирургического лечения осложненных форм ишемической болезни сердца. Автор на основе большого фактического материала рассматривает различные хирургические приемы, направленные на эффективную коррекцию неблагоприятных проявлений последствий и заболевания.
   Издание предназначено для кардиохирургов, кардиологов, а также для студентов и преподавателей медицинских высших учебных заведений.

   

615.8(075.8)
М42
Медицинская реабилитация: учебник для студентов и врачей / под общ. ред. Сокрута В.Н., Яблучанского Н.И. - Краматорск: Каштан, 2015. - 576 с.: илл.- ISBN 978-966-427-388-3

   В учебном пособии затронуты вопросы диагностики и врачебного контроля в медицинской реабилитации, физиореабилитации, медицинской психологической реабилитации, предложены медицинские реабилитационные программы "Долголетие". 
         Издание рекомендовано в качестве учебника для врачей и студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации по предметам и специальностям "Физическая реабилитация", "Медицинская и психологическая реабилитация",  "Физиотерапия".

 

 

616.61-07-08(075)
       А 43
      Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В.Вороненка, О.Г.Шекери, Д.Д. Іванова. - Київ : Заславський О.Ю., 2015. - 326 с. - ( Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

     У посібнику подані методи обстеження нирок, синдроми, оснвні нозологічні форми і стани, що характеризують захворювання нирок в практиці сімейного лікаря. Використані посилання на сучасні настанови, які базуються на доказовій медицині. 
 
    Навчально-методичний посібник розроблений для лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів, педіатрів та лікарів-інтернів.

 

      

 

 

 

616-053.2/.5(075)
        А 43
      Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, В.В. Бережного. - Київ : Заславський О.Ю., 2015. - 340 с. - ( Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7
         
У посібнику розглядаються питання імунокорекції повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей, вигодовування малюків раннього віку, захворювавння органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими розділами представлено ацетонемічний та коматозний синдроми.
      Посібник буде корисним лікарям загальної практики-сімейної медицини  та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

 

616.8-07-08(075)
        А 43
       Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Н.К. Свиридової. - Київ : Заславський О.Ю., 2015. - 238 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

     В посібнику наведено сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, діагностичні критерії неврологічних захворювань, представлених в МКХ-10. Питання лікування та профілактики неврологічних хвороб викладені з акцентом на тлі захворювання, що найбільш актуальні для охорони здоров'я через їх поширеність, тенденцію до зростання як гострої, так і хронічної патології. Наведено сучасний алгоритм діагностики, лікування та профілактики нозологічних форм нервових хвороб.
      Посібник призначений сімейним лікарям, студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

616-002.3-089
       В 65

Войно-Ясенецкий В.Ф.(Архиепископ Лука)
           Очерки гнойной хирургии [Текст] / Войно-Ясенецкий В.Ф. (Архиепископ Лука). - 4-е изд. - Москва : БИНОМ, 2015. - 720 с., илл. - ISBN 5-9518-0143-5

Четвертое издание фундаментального труда В.Ф. Войно-Ясенецкого, впервые увидевшего свет в 1934 г. и бывшего настольной книгой для многих поколений хирургов, и сегодня претендует на роль учебника для начинающих врачей, справочного пособия для профессионалов, источника идей и материалов для дискуссий среди специалистов самого высокого класса. 

 

 

 

 

 

Інтернет-ресурси


Copyright © 2022 Херсонська обласна наукова медична бібліотека Rights Reserved.