foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+380(0552)26-16-85
honmb@ukr.net

Відділ документів з медичних наук Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара
Цей сайт є частиною бібліотечного порталу lib.kherson.ua

Вітаємо Вас на сторінці відділу документів з медичних наук Херсонської ОУНБ ім. О. Гончара +++ +++ " Головним скарбом життя є здоров’я, і, щоб його зберегти, потрібно багато що знати". (Авіцена) .

 Шановні користувачі !

 До Вашої уваги нові надходження до відділу:


616.24-002.17
Г 12

Гаврисюк, Владимир Константинович.

    Легочный альвеолярный протеиноз [Текст] / В. К. Гаврисюк, О. В. Шадрина. - Киев : Велес, 2018. - 50 с. - Бібліогр.: с. 47-50. -  ISBN 978-617-7517-02-2

 

 


 


616-006.6-009.7(075.8)
К 78

Красносельский, Николай Вилленович.

      Физиология, диагностика и лечение болевого синдрома в онкологии [Текст] / под общ. ред. Н. В. Красносельского ; Нац. акад. мед. наук Украины, ГУ "Ин-т мед. радиологии им. С. П. Григорьева НАМН Украины". - Харьков : Планета-Принт, 2018. - 95 с. : рис., табл. - Авт. вказ. на звороті тит. арк. та звороті обкл. - Бібліогр.: с. 92-95. -  ISBN 978-617-7587-38-4 
 


616.24-002.5-08(075.8)
Ф 82

Фрайт, Володимир Михайлович.

     Туберкульоз легень та його етіотропна і патогенетична терапія [Текст] / Володимир Фрайт ; Львів. мед. ін-т. - Дрогобич ; Львів : Відродження, 2017. - 134, [1] с. : мал., табл. - ISBN 978-966-538-257-7

 


 


616-074(035)
А 64

         Аналізи: нормативні показники, трактування змін [Текст] : довід. для студ. та лікарів / Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова ; уклад.: Ю. М. Мостовой, А. А. Сідоров. - Вінниця : [б. в], 2016. - 98 с. - Назва на обкл. : Аналіз: нормативні показники, трактування змін. - Бібліогр.: с. 98.

 

 

 


338.48-6:615.8](477+100)(075.8)
М 21

Мальська, Марта Пилипівна.

         Медичний туризм: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2019. - 127 с. : табл., рис. - Дод.: с. 122-123. - Бібліогр.: с. 124-127. - ISBN 978-617-673-810-7

  


616.1/.9-083.98(035)
С 91

         Сучасні класифікації та стандарти лікування захворювань внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії [Текст] : [зразки формулювання діагнозів, норм. показники дод. методів дослідж. : довідник-посібник] / за ред. Ю. М. Мостового ; Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М. І. Пирогова. - 20-те вид., допов. і перероб. - Київ : Центр ДЗК, 2016. - 687 с. : табл. - ISBN 978-617-7175-24-6

 

 


 

618.19-006-085
К 78

Красносельський, Микола Віленович.

                Інтенсивна терапія в комплексному лікуванні хворих на рак грудної залози [Текст] / М. В. Красносельський, Є. М. Крутько, М. В. Шульга ; за ред. М. В. Красносельського ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Харків : Планета-Принт, 2018. - 110 с. : рис., табл. - Авт. вказ. на звороті тит. арк. та звороті обкл. - Бібліогр.: с. 94-110. -  ISBN 978-617-7587-81-0

 616.61/.69-073.432.19
К 20

Капустин, Сергей Васильевич.

       Ультразвуковое исследование в урологии и нефрологии [Текст] : монография / С. В. Капустин, Р. Оуен, С. И. Пиманов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Умный доктор, 2017. - 175 с. : рис. - Бібліогр. наприкінці гл. - Алф. покажч.: с. 173-175. - ISBN 978-5-9908600-2-5

 

 

 


616.89:616-092

Г 96

Гусова, Александра Борисовна.

         Аутоиммунные заболевания и синдромы в психиатрии [Текст] : (современные итоги изучения иммунопсихиатрии) : [монография] / А. Б. Гусова, А. П. Белозоров ; [в авт. ред.]. - Харьков : Коллегиум, 2018. - 314 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-966-97418-3-7

 

 

  

616.23/.24-073.75(075.8)
Р 39

             Рентгенография и эндоскопия органов дыхания [Текст] : учеб. пособие для системы послевуз. проф. образования врачей / Н. Е. Чернеховская [и др.]. - [2-е изд.]. - Москва : БИНОМ, 2017. - 253 с. : цв. ил., ил. - Бібліогр.: с. 251-253. -  ISBN 978-5-9518-0703-8  

 

 

 

616.145:612.13:616-006
К 78

Красносельський, Микола Віленович.

        Діагностика та інтенсивна терапія порушень нейро-кардіо-гемодинаміки у онкологічних   хворих   з  синдромом  верхньої  порожнистої  вени [Текст] / [М. В. Красносельський ; за ред. проф. М. В. Красносельського] ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Харків : Планета-Принт, 2019. - 115 с. : табл., діагр. - Авт. вказ. на звороті тит. арк. - Бібліогр.: с. 98-114. - ISBN 978-617-7751-17-4

 


 

616.1/.9(075)
В 60

         Внутрішні хвороби [Текст] : підруч. засн. на принципах доказ. медицини, 2018/19 / Polish Institute for Evidence Based Medicine ; [голов. ред. А. Яремчук-Качмарик ; пер.: І. Авраменко та ін. ; рис. Я. Зєлінські]. - Краків : Практ. медицина, 2018. - 1632 с. - (Medycyna Praktyczna). - ISBN 978-83-7430-567-9

 

 

 

 

616.894-053.9-07-08
Б 87

Бредесен, Дейл.

         Альцгеймер - не вирок! [Текст] : ReCODE: перша програма лікування й профілактики спаду когнітивних функцій / доктор Дейл Бредесен ; переклала з англ., [наук. ред.] Ольга Бершадська. - Київ : BookChef : Форс Україна, 2018. - 334, [1] с. : іл., табл. - Контртитул англ. - ISBN 978-617-7559-29-9

 

 

 

 

159.964
Ф 91

Фройд, Зиґмунд.

                Психологія сексуальності [Текст] / Зиґмунд Фройд ; [пер. укр. Є. В. Тарнавського ; худож.-оформ. О. А. Гугалова ; голов. ред. О. В. Красовицький]. - Харків : Фоліо, 2018. - 151, [2] с. - (Істини : засн. у 2017 р. ; 19). - 2000 экз. - ISBN 978-966-03-7882-7

 

 

  615.851(075)
М 86

Моховиков, Александр Николаевич.

         Кризис и травма в клинической гештальт-терапии [Текст] : учеб. пособие / Александр Моховиков, Алла Повереннова ; ред.-сост. Е. Гончарук ; [вступ. сл. Е. Калитеевской]. - Львов : [б. и.] ; [Херсон] : Гельветика, 2018. - 129 с. - Бібліогр. наприкінці розд. - 300 экз. - ISBN 978-966-916-648-7 

 

 


613.2
Т 31

Тележенко, Любов Миколаївна.

    Здорове   харчування: практичні рекомендації [Текст] : монографія     / Л. М. Тележенко, Н. А. Дзюба, М. А. Кашкано ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 199 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 134-138. - Дод.: с. 139-196. - 300 экз. - ISBN 978-966-289-227-7 :

 

 


616.27-006-089-053.2
С 47

Слєпов, Олексій Костянтинович.

  Внутрішньогрудна компресія дихальних шляхів при об'ємних утвореннях межистіння у дітей [Текст] : [монографія] / О. К. Слєпов, О. В. Риженко, К. В. Латишов ; [худож. оформ. П. Щегельський]. - Київ : Задруга, 2018. - 287 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 259-287.  - ISBN 978-966-432-222-2


 


 

616.833.5-071-085(07)
М 33

Матвієнко, Юрій Олександрович.

 Поперековий біль - діагностичні і фармакотерапевтичні орієнтири для сімейних лікарів [Текст] : практ. посіб. / Ю. О. Матвієнко. - Київ : Медкнига, 2018. - 39 с. : табл. - Бібліогр.: с. 35-37. - ISBN 978-966-1597-60-9

 

 

 

616-006-085.849
І-60

       Індукція церамідного шляху апоптозу в радіаційній онкології [Текст] / Н. А. Мітряєва [та ін.] ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т мед. радіології ім. С. П. Григор'єва НАМН України". - Харків : Діса плюс, 2018. - 186 с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці підрозд. -  ISBN 978-617-7384-99-0 :

 

 

 


 

616-006-085(035)
Д 58

     Довідник лікарських засобів для лікування онкологічних та гематологічних захворювань [Текст]. - [Б. м.] : [б. в.], [201-]. - 56 с.

 

 

 

 

 

616.441-006.6-02
К 19

      Канцерогенні сполуки повітряного середовища та рак щитоподібної залози [Текст] / І. О. Черниченко [та ін.]. - Київ : Деркул ; Кам'янець-Подільський : Рута, 2018. - 223 с. : іл., табл. - (Профілактична медицина). - Бібліогр. наприкінці розд. - ISBN 978-617-7626-29-8

 

 


 

616.831/.853-07-08-053.2](07)
Г 67

Горб, А. Л.

         Складна дитина [Текст] : клініч. спостереження та вибр. ст. : інформ. посіб. / А. Л. Горб ; Департамент охорони здоров'я Херсон. обл. держадмін., Херсон. обл. дит. клініч. лікарня, Асоц. дит. неврологів України. - Херсон : Штрих+, 2018. - 273 с. : рис., портр., табл. - Текст укр., англ. - Бібліогр.: с. 271-273. -

 
 

 

618.33-07-08(06)
Д 44

   Діагностика та лікування природжених вад розвитку у плодів, новонароджених та дітей раннього віку [Текст] : зб. наук. пр. ДУ "ІПАГ НАМН України" / О. К. Слєпов [та ін.] ; [худож. оформ. П. Щегельський]. - Київ : Задруга, 2018. - 220, [2] с. : табл., рис. - Бібліогр. наприкінці ст. - ISBN 978-966-432-225-3 

 

 

 

 

51.283.7
Р 51

Римаренко, Анна.

      Як нагодувати нехочуху [Текст] : поради батькам, як прищепити дитині смак до здорової їжі та уникнути проблем з апетитом / Анна Римаренко ; [фот. В. Тупчієнко]. - Київ : Брайт Стар Паблішинг : Брайт Букс, 2017. - 81, [1] с., [8] арк. кольор. фото з рецептами страв. - (Мамамтатам : сер. кращих кн. для батьків). - ISBN 978-617-7418-16-9

 

   

 

615.874
І-46

Ільїна, Світлана Іванівна.

         Здоров'я на вашому столі [Текст] : пер. із 6-го рос. вид. / Світлана Ільїна. - Київ : Медицина, 2018. - 335 с. - Бібліогр.: с. 334-335. - ISBN 978-617-505-642-4

 

 

 

   

616.99-06(075.8)
М 59
            Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією [Текст]: навч. посібник / [Л. Р. Шостакович-Корецька та ін.] ; за ред. проф. Шостакович-Корецької Л. Р. - Київ : Медкнига, 2018. - 131 с. : кольор. іл. - (Бібліотека практикуючого лікаря)

 

 

 

 

616.831-073.97
К 49
   Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография [Текст] / Л. Н. Неробкова [и др.] ; ФГБНУ "НИИ фармакологии им. В. В. Закусова", ФГБОУ ВО "Рос. нац. исслед. мед. ун-т им. Н. И. Пирогова" Минздрава России, ФГБОУ ДПО "Рос. мед. акад. непрерыв. проф. образования" Минздрава России. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 280, [6] с., [14] л. цв. ил. : ил., табл. - (Библиотека врача-специалиста. Функциональная диагностика. Неврология. Клиническая фармакология : БВС)

 

  

616.36-002-07-08
В 52
     Вирусные гепатиты [Текст] : клиника, диагностика, лечение / [Н. Д. Ющук [и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 364 с. : табл. - (Библиотека врача-специалиста. Инфекционные болезни : БВС)

 

 

 

 

 

618.14/.16-072
Р 59
  Роговская, Светлана Ивановна. Практическая кольпоскопия [Текст] / С. И. Роговская. -  5-е изд., испр. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 249, [5] с., [27] цв. фото : рис., табл. - (Библиотека врача-специалиста. Акушерство. Гинекология : БВС)

 

 

 

 

 

 616.1/.9:614.212](075)
А 43
    Актуальні питання внутрішніх хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / Ю. В. Вороненко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Вороненка, О. Г. Шекери, Л. В. Хіміон ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т сімейної медицини. - Київ : Заславський О. Ю., 2018. - 600 с. : табл., рис. - (Сімейна медицина : засн. у 2015 р.). - Бібліогр.: с. 592-600. - 500 экз. - ISBN 978-617-632-087-6

 

    

 

 616.1:614.2](075.8)
А 43
  Актуальні питання серцево-судинних хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів - слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / [Ю. В. Вороненко та ін.] ; за ред. акад. Ю. В. Вороненка, проф. О. Г. Шекери, проф. М. М. Долженко ; М-во охорони здоров'я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика, Ін-т сімейної медицини. - Київ : Заславський О. Ю, 2017. - 412, [1] с. : рис., табл. - (Сімейна медицина : засн. у 2015 р.). - Бібліогр.: с. 402-412. - 500 экз. - ISBN 978-617-632-078-4

 

 616.8-022(075)
Х 94
     Хронические нейроинфекции [Текст] / [Н. С. Баранова [и др.] ; под ред. И. А. Завалишина [и др.]. - 2-е изд. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 589 с. : рис., табл. - (Библиотека врача-специалиста. Неврология : БВС). - Предм. покажч.: с. 588-589. - Бібліогр. наприкінці гл. - 500 (доп. тираж) экз. - ISBN 978-5-9704-4807-6

 

  

   

 

616.12-073.432.19
Р 93
  Рыбакова, Марина Константиновна. Эхокардиография от М. К. Рыбаковой [Текст] : [практ. рук. по ультразвук. диагностике: с прил. DVD-ROM] / М. К. Рыбакова, В. В. Митьков, Д. Г. Балдин ; [ред. Л. С. Родионова ; обраб. изобр. А. И. Морозова ; ред видеоклипов в прил. Ю. А. Кушель]. - Изд. 2-е. - Москва : Видар, 2018. - 589, [10] с. : цв. ил., схемы, рис. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). - 1000 экз. - ISBN 978-5-88429-242-0 

 

  

  616.12-073.7(075.8)
Ш 34
      Швед, Микола Іванович. Основи практичної електрокардіографії [Текст]        / М. І. Швед, М. В. Гребеник ; [літ. ред. В. Ситар]. - 3-тє вид., випр. і допов. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. - 126 с. : рис. - (Лікарська практика). - Дод.: с. 118-119. - Бібліогр.: с. 126. - 600 экз. - ISBN 978-966-673-230-2

 

 

  

   

616.6-089-072.1
К 13
  Кадыров, З. А. Лапароскопические и ретроперитонеоскопические операции в урологии [Текст] / З. А. Кадыров ; [гл. ред. С. Ю. Кочетков]. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 485, [2] с. : ил., цв. ил. - На звороті тит. арк. авт.: Кадыров З. А. - д.м.н., проф. [та ін.]. - Бібліогр.: с. 476-485. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9704-3901-2

 

 

  

616.13/.14-073.432.19
Х 25
    Хатчисон, Стюарт Дж. Ультразвуковая диагностика в ангиологии и сосудистой хирургии [Текст] / Стюарт Дж. Хатчисон, Кэтрин Холмс ; пер. с англ. под ред. А. И. Кириенко, Д. А. Чурикова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 398 с. : рис., табл. - Контртитул англ. - Дод.: с. 377-396. - Предм. покажч.: с. 397-398. - ISBN 978-5-9704-4362-0

В руководстве доступно и логично описаны методика ультразвукового обследования артериальной и венозной систем, использование технических приемов и их диагностическая ценность. Приведены фрагменты клинических рекомендаций по диагностике и лечению ряда сосудистых заболеваний.

Издание предназначено для врачей ультразвуковой диагностики, а также для специалистов, работающих в области сосудистой и рентгенэндоваскулярной хирургии.

616.85/.89-085
З-41 
Збірник клінічних рекомендацій. НейроNEWS [Текст]. - Київ : Видавничий дім "Здоров'я України. Медичні видання", 2017. - 141 с.

Збірник містить рекомендації щодо діагностики і лікування хвороби Паркінсона, синдрому неспокійних ніг у дорослих, нейропатичного болю, хронічної інсомнії в дорослих, терапії постінсультної епілепсії, настанови щодо ведення пацієнтів з шизофренією і депресією в амбулаторній клінічній практиці.
Посібник буде корисним лікарям психіатрам, неврологам,  лікарям загальної практики-сімейної медицини. 
 

 

  

616.1
З-41
Збірник клінічних рекомендацій. Практична ангіологія [Текст] : видання для лікаря-практика. - Київ : Видавничий дім "Здоров'я України. Медичні видання", 2017. - 118 с.

Збірник містить клінічні рекомендації Американської асоціації серця, Американської  діабетичної асоціації  з лікування: гострого інфаркту міокарда, кардіореспіраторної витривалості в клінічній практиці, комплексної нейропротекції, каналопатії та електрокардіографічного синдрому, серцевої недостатності, медикаментозної терапії цукрового діабету 2-го типу.
 


613.97
А 25
Аграваль, Пріті.  Сила в тобі. Здоров'я тіла, емоцій і духу в другій половині життя [Текст] / Пріті Аграваль. - Харків : Вид-во "НТМТ", 2017. - 332 с. - ISBN 978-617-578-269-9 

Через період менопаузи проходять усі жінки, але кожна відчуває її по-своєму і в певний час. Але ми повинні зрозуміти, що проблеми, пов'язані з менопаузою і сарінням,  неминучі. Відповідальне і свідомо прийняте рішення про підготовку до менопаузи тіла, психіки і душі ще заздалегідь, допоможе нам легше пройти через другу половину життя. Ця книжка - не тільки довідник, який інформує, як діяти і що приймати, коли нас щось турбує. Ця книжка про те, як себе пізнати, як зрозуміти себе через свої хвороби і як себе оздоровити, не обмежуючись тільки тим, щоб усунути симптоми.  

616-001.28(075)
Р 15
Радіо-біофізичні та медико-гігієнічні наслідки Чорнобильської катастрофи: шляхи пізнання та подолання [Текст] : практичний посібник сімейного лікаря     / за ред. В. Г. Бебешко, Б. С. Прістер, М. І. Омельянець. - Ужгород : ТДВ "Патент", 2017. - 502 с. - ISBN 978-617-589-126-1.

В посібнику комплексно розглянуті радіоекологічні, біофіфзичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Наведені дози опромінення учасників ліквідації та населення, прояви, методи діагностики та лікування гострих ефектів опромінення і хронічного променевого синдрому,  проблеми дії радіації на імунну систему, тощо.
Посібник призначений для лікарів сімейної медицини та фахівців, які займаються проблемами радіобіології та радіаційної медицини.

 

                             НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  за  2017 р.

 

618.19-006.6-036.22
Р 83 
Рудень, В. В. Рак молочної залози у жінок: управління факторами ризику [Текст] : (монографія) / В. В. Рудень, Д. Є. Москвяк-Лесняк. - Львів : ЛНМУ ім. Данила Галицького, 2017. - 144 с. - ISBN 978-617-7196-01-2

У монографії окреслюються шляхи вирішення актуального наукового завдання - зменшення захворюваності та смертності раком молочної залози серед жінок в Україні, для чого згідно результатів комплексного соціально-гігієнічного дослідження пропонується науково-обгрунтована ризик-орієнтована модель медичної профілактики даної патології серед осіб жіночої статі на первинному рівні медичного обслуговування, де в основному покладені механізми виявлення та мінімізації негативного впливу на їх здоров'я керованих встановлених медико-соціальних факторів, ефективність чого засвідчують результати експертної оцінки.

Видання призначене для широкого кола фахівців:  сімейних лікарів-лікарів загальної практики, лікарів акушерів-гінекологів, лікарів-онкологів.

 

616-07(031)
М 84
Мостовой, Ю. М. Аналізи: нормативні показники, трактування змін [Текст] : довідник для лікарів / Ю. М. Мостовой, А. А. Сідоров. - Київ : Сандоз, 2016. - 108 с.

У встановленні діагнозу, визначенні стану здоров'я людини додаткові, зокрема лабораторні, методи обстеження мають вирішальне значення. В двіднику вказані дані, взяті як і з окремих нормативних документів, що до цього часу є діючими в Україні, так і з авторитетних міжнародних видань. Представлено перелік захворювань та патологічних станів, які здатні призвести до змін показників лабораторних обстежень.

Запропонована побудова довідника робить його суттєвим помічником лікаря в розробці подальшого діагностичного пошуку.

  

 

 

616.1-07-08
П 27
      Персоніфікований підхід до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини: збірник лекцій Української кардіологічної школи ім. М.Д. Стражеска / за ред. акад. В.М. Коваленка. - Київ: Четверта хвиля, 2017. - 128 с.: табл.
 
Тематика лекцій школи присвячена персоніфікованим підходам до лікування хвороб органів кровообігу на основі доказової медицини та спрямована на подальшу освіту лікарів. Представлені рекомендації з лікування основних серцево-судинних захворювань та синдромів, огляди сучасних лікарських засобів, розглянуто їх місце у фарматерапії кардіологічної патології. 
Видання призначене для широкого кола фахівців: кардіологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, наукових співробітників, викладачів вищих  медичних навчальних закладів.

616.1-07-08
С 33
  Серцево-судинні захворювання: класифікація, стандарти діагностики та лікування / за ред.: акад. В.М. Коваленка, М.І. Лутая, Ю.М. Сіренка, О.С. Сичова. - Київ: МОРІОН, 2016. - 190 с.

      У стандарти включено сучасні положення, які довели свою ефективність протягом тривалого періоду їх застосування у світовій клінічній практиці. Видання включає міжнародну термінологію та класифікації хвороб органів кровообігу, приклади формулювання діагнозу та спадкоємність діагностики і лікування поміж первинною ланкою та спеціалізованими технологіями надання медичної допомоги.
Видання призначене для широкого кола фахівців: кардіологів, кардіохірургів, реаніматологів, терапевтів, сімейних лікарів, наукових співробітників, викладачів вищих  медичних навчальних закладів.

 

 


616/12-008.313
М 14
      Майстер-клас з аритмології: збірник лекцій: для лікарів за спеціальностями "кардіологія", "загальна практика-сімейна медицина", "внутрішні хвороби", "неврологія": збірник лекцій / авт.-укл.: О.С.Сичов, Т.В. Гетьман, О.М. Романова та ін.; за ред. проф. О.С. Сичова. - Київ: Четверта хвиля, 2017. - 114 с.: табл.

     Збірник лекцій присвячений базисним основам аритмології. Він складається з таблиць і схем, які узагальнюють найбільш важливі положення міжнародних рекомендацій, національних консенсусів та власного праутичного досвіду провідних співробітників відділу порушень ритму і провідності серця ДУ"ННЦ"Інститут кардіології ім.акад. М.Д. Стражеска" з ведення хворих з аритміями серця.

 

 

           
616.12 -008.313
Н 72
   Нове в аритмології: збірник лекцій: для лікарів за спеціальностями "кардіологія", "загальна практика-сімейна медицина", "внутрішні хвороби", "неврологія": збірник лекцій / авт.-укл.: О.С.Сичов, О.О. Ханюков, О.І.Іркін та ін.;  за ред. проф. О.С. Сичова. - Київ: Четверта хвиля, 2017. - 144 с.: табл.

      Головною метою видання є знайомство читачів із сучасними досягненнями медичної науки в галузі аритмології і суміжних дисциплін, вітчизняними та міжнародними рекомендаціями з цієї проблеми, сучасними підходами до діагностики та лікування порушень ритму і провідності серця, в тому числі на тлі супутньої серцево-судинної патології, захворювань інших органів і систем.

 

 

                                                  

616.1-036.22(075.8)
П 78
         Проблеми здоров'я і медичної допомоги та модель покращання в сучасних умовах: (посібник) / під ред.: В.М. Коваленка, В.М. Корнацького. - Київ: [б.в.], 2016. - 362 с.

         Хвороби системи кровообігу займають провідне місце у структурі захворюваності та смертності в Україні. Сучасна стратегія їх профілактики та лікування передбачає врахування патофізіологічних механізмів впливу чинників ризику, раннє виявлення та корекція яких дозволить значно покращити кардіоваскулярний прогноз.
      Посібник рекомендований для кардіологів, ревматологів, терапевтів, організаторів охорони здоров'я та лікарів загальної практики.

 

 

 

616.1+616-002.77]-085
К 56
      Коваленко В.Н. Сердечно-сосудистая патология при системных ревматических заболеваниях: возможности системной энзимотерапии: монография / В.Н. Коваленко, А.И. Терзов, В.В. Братусь. - Киев: Четверта хвиля, 2016. - 224 с.

     Основная идея монографии - научное обоснование применения у лиц с системными ревматическими заболеваниями противовоспалительной терапии, прежде всего системной энзимотерапии, для предупреждения и лечения сердечно-сосудистой патологии, являющейся неизбежным спутником этих заболеваний. Авторы провели углубленный анализ современных представлений о патогенезе атеросклероза и ИБС и доказали значимость системного воспаления как фактора, который обусловливает коморбидность системных воспалительных процессов и сердечно-сосудистой патологии.

          Издание предназначено для специалистов в области кардиологии и ревматологии, а также для врачей общего профиля.

616.728.2-053.2
П 20
     Патология тазобедренного сустава у детей: теоретическое, экспериментальное и биомеханическое моделирование / под ред.: А. И. Королькова и З. М. Мителевой. - Харьков: [б.и.], 2016. - 276 с.

  
В монографии представлен накопленный сотрудниками института патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И.Ситенко значительный материал, объединивший результаты теоретических, биомеханических и экспериментальных исследований тазобедренного сустава у детей в норме и при различной его патологии.

 Издание предназначено для ортопедов-травматологов, рентгенологов, педиатров, студентов высших медицинских учебных заведений, научных сотрудников, специалистов по биомеханике и экспериментальной медицине.

 

 

618.1-089(075.8)
О-60
    Оперативна гінекологія: навчальний посібник / Ю. С. Паращук, М. Г. Грищенко, В. Ю. Паращук, Р. А. Сафонов. - Харків: ХНМУ, 2017. - 131 с.: 6 арк. іл.

У посібнику описані методики оперативних втручань, які найбільш часто використовують у гінекології. Представлені дані стосуються анатомії передньої черевної стінки, зовнішніх і внутрішніх статевих органів, промежини, тазового дна. Висвітлені питання пов'язані з ускладненнями при оперативних втручаннях, причинами їх виникнення та шляхами попередження.
   Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів.

 

 

 


 614.2 : 339.138(075.8)
 В 75
   Вороненко Ю. В. Бізнес-планування в охороні здоров'я: навч.-методич. посібн. / Ю. В. Вороненко, В. М. Пащенко; за заг. ред. акад. Ю. В. Вороненка. - Київ: Генеза, 2016. - 335 с.: іл. - ISBN 978-966-11-0755-6.
 
 Посібник призначений для студентів та викладачів вищих медичних закладів усіх форм власності, а також лікарів, що мають намір займатись приватною медичною практикою. Він має допомогти в підготовці бізнес-планів та сприяти формуванню в керівників органів та закладів охорони здоров'я сучасних підходів до організації бізнесу відровідно до умов ринкової економіки.
 

 

 

 

 

 


615(075.8)
Ф 24
  Фармакологія: підручник для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів / колект. авт.: І. С. Чекман, Н. О. Горчакова, Л. І. Казак [та ін.]. - Вид. 3-тє, випр. та доопрац. - Вінниця: Нова книга, 2016. - 784 с. - ISBN 978-966-382-565-6.

   Підручник складено відповідно навчальної програми з фармакології для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівня акредитації. Матеріал підручника має оптимальний обсяг, раціональну структуру, вирізняється чіткістю, логічністю, послідовністю й лаконічністю викладу матеріалу, з урахуванням сучасних досягнень фармакологічної науки та досвіду викладання предмета студентам. 

 

 

 

 618.12-006
 С 89
       Сумцов Г.А. Первичный рак маточных труб: монография / Г. А. Сумцов, Д. Г. Сумцов. - Сумы: Сумский государственный университет, 2015. - 229 с.: ил. - ISBN 978-966-657-573-2.

    Вопросы клиники, диагностики и лечения первичного рака маточных труб не только актуальны, но и недостаточно освещены в литературе. На основании собственного опыта и анализа мировой литературы авторами в монографии обобщены вопросы заболеваемости, прогноза, причин возникновения и особенностей клинических проявлений заболевания. Представлены современные возможности диагностики и лечения первичного рака маточных труб. Издание предназначено для акушеров-гинекологов, онкогинекологов, специалистам по дополнительным методам диагностики. 

 

 

 616.12-085
Д 43
  Дзерве В.Я. Милдронат® в кардиологии: обзор исследований / В. Я. Дзерве, И. Я. Калвиньш. - Киев: АО "Гриндекс", 2016. - 74 с. 

  Милдронат® (мельдоний) созданный в Латвийском институте органического синтеза, относится к классу парциальных ингибиторов β-окисления жирных кислот и широко известен клиницистам благодаря своим цитопротективным свойствам при патологиях ишемического генеза.
В обзоре рассмотрены в основном публикации экспериментальных и клинических исследований действия Милдроната в кардиологии и ангиологии последних 15-20 лет, соответствующих современным критериям доказательной медицины.

 

616-006.6-076.6
Г 85
      Гриневич Ю.А. Маркеры опухолевого роста / Ю. А. Гриневич, Л. Г. Югринова. - Киев: Здоров'я, 2015. - 199 с. - ISBN 978-966-463-040-1.

  В монографии приведена характеристика различных онкомаркеров, выявлемых при солидных злокачественных новообразованиях. Обоснована целесообразность их использования в клинической онкологии для получения дополнительной информации при диагностике и дифференциальной диагностике, а также для оценки эффективности основных методов лечения онкологических больных. Представлены наиболее информативные комбинации опухолевых маркеров, используемых для доклинической диагностики рецидивов и метастазов опухолей различных локализаций. Подробно описаны иммуноферментные определения онкомаркеров.
    Издание предназначено для врачей-онкологов, семейных врачей, врачей-лаборантов.

 


618.1/.7-085(02)
Р 27
     Рациональная фармакотерапия в акушерстве и гинекологии [Текст] : сompendium / под ред. В.И. Кулакова, В.Н. Серова. - Москва : Литтера, 2015. - 720 с. - (Рациональная фармакотерапия. Compendium). - ISBN 978-5-4235-0198-3.

 В данном руководстве приведены классификации и клиническая фармакология лекарственных средств, применяемых а акушерстве и гинекологии. Описаны типичные клинические проявления, критерии диагностики, основные принципы и схемы лечения с уровнями доказательности. Освещены особенности ведения разных групп пациентов, даны алгоритмы лечения отдельных нозологических форм.

  Издание предназначено для практикующих врачей, студентов высших медицинских учебных заведений и слушателей курсов повышения квалификации.

 

616-083.98(031)
М 12  
     Мавродий, В. М.  Справочник по неотложной и интенсивной терапии [Текст] / В.М. Мавродий. - 5-е изд., перераб. и дополн. - Киев : Заславский А.Ю., 2016. - 582 с. - ISBN 978-617-632-055-5.

   В справочнике представлены программы неотложной и интенсивной терапии, основанные на общепринятых принципах доказательной медицины. Разделы включают острые состояния, нозологии или синдромы, требующие неотложного разрешения. Подразделы состоят из рекомендаций по организации ведения больного, перечня контролируемых показателей и интенсивной терапии для достижения положительного результата.

 Издание предназначено для врачей всех специальностей, занимающихся вопросами неотложной и интенсивной терапии. 

 

 

 616.7-001(02)
 Т 65
   Травматология. Национальное руководство [Текст] : краткое издание / под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 528 с. - ISBN 978-5-9704-3655-4

 Данное руководство содержит сведения об анатомии, физиологии опорно-двигательной системы, методам обследования травматолого-ортопедических больных, а также диагностике, консервативных и оперативных способах лечения повреждений.

 Руководство предназначено травматологам, ортопедам, врачам смежных специальностей, преподавателям, студентам старших курсов медицинских вузов и ординаторам.

 

 

 

  

618.2/.7(075)
А 43
     Актуальні питання акушерства у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Ю.П. Вдовиченка. - Київ : Заславський О.Ю., 2016. - 348 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

 У навчальному посібнику викладено основні принципи сучасного акушерства і шляхи їх реалізації під час прегравідарної підготовки, ведення вагітності, фізіологічних пологів та післяпологового періоду, невідкладних станів в акушерстві, профілактитчної роботи.

  Посібник буде корисним лікарям загальної практики-сімейної медицини, лікарям-інтернам  та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. 

  

 

616-083.98(075)
 А 43 
    Актуальні питання медицини невідкладних станів у практиці сімейного лікаря [Текст]: навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, І.С.Зозулі. - Київ: Заславський О.Ю., 2016. - 124 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

 У посібнику висвітлені вибрані питання з медицини невідкладних станів, такі як кардіогенний шок, коматозні стани у дорослих та дітей, закрита травма живота, невідкладна допомога при гострих отруєннях, загальна серцево-легенева реанімація (у дорослих та дітей), невідкладна допомога при електротравмі.

  Посібник буде корисним лікарям загальної практики-сімейної медицини  та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.   

 

 

616.24-002.5-07-08(075)
 А 43
   Актуальні питання фтизіатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Ю.І. Фещенка. - Київ : Заславський О.Ю., 2016. - 168 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

   У посібнику наведені сучасні міжнародні та вітчизняні підходи до протидії туберкульозу, зокрема "Стоп ТБ" - стратегія боротьби з туберкульозом в Україні, вимоги останнього протоколу надання медичної дополмоги хворим на туберкульоз щодо виявлення та діагностики даного захворювання, дана основна характеристика основних клінічних форм туберкульозу легень,  коінфекції ТБ/ВІЛ/СНІД, а також сучасні методи лікування та профілактики цього захворювання.

  Посібник розрахований на лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-інтернів   та студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України.

 

616-056.43-07-08(075)
 А 43
   Актуальні питання алергології у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Л.В. Кузнецової. - Київ : Заславський О.Ю., 2016. - 324 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

  У посібнику розглядаються важливі питання клінічних проявів, сучасних методів діагностики, лікування та профілактики поширених алергічних захворювавнь, що досить часто зустрічаються в практиці лікаря загальної практики-сімейної медицини.

   Посібник буде корисним лікарям загальної практики-сімейної медицини  та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України. 

 

 

616-07(02)
 М 54
 Методы клинических лабораторных исследований [Текст]  / под ред. В.С. Камышникова. - 8-е изд. - Москва: МЕДпресс-информ, 2016. - 736 с. - ISBN 978-5-00030-273-6

  В книге приводятся современные сведения о структуре и функции жизненно важных органов, о клинико-лабораторных тестах, отражающих особенности их состояния, методах лабораторно-диагностического исследования, об особенностях изменения биохимического и морфологического состава крови, мочи, желудочного содержимого, мокроты и иного биологического материала при широко встречающихся заболеваниях, а также о выполнении контроля качества лабораторных исследований. Описание каждого метода включают сведения о принципе, ходе исследования и клинико-диагностическом значении проводимого теста.

   Книга предназначена для использования в обучении и практической деятельности специалистов клинической лабораторной диагностики.

 

 616.21-085
 Н 34
     
        Науменко, О. М.
    Антимікробна терапія  в  оториноларингології [Текст] : монографія
/ О.М. Науменко, А.Г. Задорожня, Ф.Б. Юрочко. - Київ : Медкнига, 2016. - 104 с. - (Бібліотечка практикуючого лікаря). - ISBN 978-966-1597-29-6

 Дане видання присвячене питанням використання антимікробної терапії в оториноларингології. В окремих розділах висвітлюються: огляд антибактеріальних препаратів по групах, мікробіологія та вибір препаратів, вибір антибіотиків залежно від збудника, дозування антибіотиків, взаємодія між препаратами, антибактеріальна профілактика.

 Видання розраховане на лікарів-оториноларингологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-інфекціоністів, лікарів-педіатрів, фармацевтів.

 


616-07-083.98-053.2(075.8)
 П 69
     Практикум семейного врача и педиатра [Текст] : учебное пособие / авт. кол.:  А.В. Зубаренко, Н.Л. Аряев, Е.А. Старец [и др.] - Одесса : Друк Південь, 2015. - 223 с. - ISBN 978-966-389-360-0.

  Учебное пособие содержит комплекс алгоритмов, соответствующих отраслевым стандартам образования, разработанным и утвержденным МОЗ и МОН Украины для специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и "Медико-профилактическое дело".

   Предназначено для студентов-выпускников медицинских факультетов высших медицинских учебных заведений Украины III-IV уровня аккредитации, врачей-интернов  семейной медицины и педиатров. 

 

  

 616.833.1(02)
 М 33
      Матвієнко Ю. О. Поширені захворювання черепно-мозкових нервів у практиці невролога і загального лікаря: практичний посібник / Ю. О. Матвієнко, Н. Л. Боженко. - Київ: [ТОВ "Люди в білому"], 2016. - 60 с.

Посібник присвячений групі захворювань периферичної нервової системи, котрі залучають черепно-мозкові нерви, зокрема, їх клінічній картині, діагностиці, стратегіям медикаментозного та оперативного лікування.

Видання призначене для лікарів загальної практики-сімейної медицини, неврологів, терапевтів, лікарів-інтернів та студентів медичних учбових закладів.

 

 

 

    

 616.24-002.155-07-08(02)
 І-29
    Ідіопатичний легеневий фіброз: клініка, діагностика, лікування: (методичний посібник) / ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. - Київ, 2016. - 50 с.

В методичному посібнику розглянута актуальна проблема пульмонології - діагностика і терапія ідіопатичного легеневого фіброзу(ІЛФ). Представлені основні механізми патогенезу та клінічна семіотика захворювання, описано ключовий симптомотокомплекс в діагностиці ІЛФ - гістологічний та радіологічний патерни звичайної інтерстиціальної пневмонії. Наведено алгоритм ідіопатичного легеневого фіброзу.

Посібник призначений для використання в пульмонологічних і торакальних відділеннях обласних і міських лікарень, відділеннях диференційної діагностики протитуберкульозних диспансерів, лікарям загальної практики-сімейної медицини. 

 


616.24-002.5-085(02)
В 26
    Ведення побічних реакцій під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД): методичний посібник для лікарів / ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф. Г. Яновського. - Київ, 2016. - 93 с.

Методичний посібник для лікарів присвячений актуальній темі фтизіатрії - веденню побічних реакцій (ПР) під час лікування хворих на туберкульоз та ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекція/СНІД). У посібнику наведені етапи надання медичної допомоги пацієнтам, хворим на ТБ та ко-інфекцію у яких виникають ПР під час лікування, розроблені алгоритми своєчасного та повноцінного лікування більшості відомих ПР, що дозволить зменшити їх кількість та буде сприяти підвищенню ефективності лікування даної категорії хворих.

                             НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  за   2016 р.

 

 

616.98:578.828.6+
618.3-06:616.98:578.828.6
П 84       
Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини: адаптована клінічна настанова, заснована на доказах. - Київ: [б.в.], 2016. - 115 с. - ISBN 978-617-7239-15-3

Клінічна настанова базується на оновлених та адаптованих рекомендаціях, що відображають основні сучасні тенденції щодо профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини та збереження здоров'я ВІЛ-інфікованих матерів та народжених ними дітей.

Видання розраховане на лікарів акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, лікарів-інфекціоністів, лікарів-педіатрів, лікарів-наркологів, лікарів центрів боротьби зі СНІДом, соціальних працівників, психологів, викладачів та студентів медичних закладів II-IV рівня акредитації.  

 

 

616.98:578.828.6+
618.3-06:618.98:578.828.6
У 59  
 
Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги "Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини": наказ МОЗ України  від 16.05.2016 №449 /Міністерство охорони здоров'я України. - Київ: [б.в.], 2016. - 83 с.

 Клінічний протокол... видано за сприяння Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

 

  

  

 

618/39-07-08
Р 22    
Ранні втрати вагітності: (методичні рекомендації) / рец. член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор Вдовиченко Ю.П. - Київ: [б.в.], 2013. - 43 с.

Ранні втрати вагітності (РВВ) залишаються однією з найбільш важливих проблем сучасного акушерства та гінекології.  В останні роки увага до проблем РВВ підвищується у зв'язку  із зниженням індексу здоров'я жінок та збільшенням числа вагітних старшого репродуктивного віку. Несприятливе закінчення вагітності викликає сильну психоемоційну травму батьків і має особливе соціальне значення. Успіх у розв'язанні проблеми РВВ полягає у більш чіткому розумінні складових етіопатогенезу невиношування вагітності, знаходження достовірних діагностичних індикаторів їх розвитку та екстраполяції даних наукових досліджень у практику лікування та профілактики даної патології. Завданням лікаря є не тільки визначення основної причини втрати вагітності, але й проведення адекватної реабілітації та обгрунтованої прегравідарної підготовки з метою забезпечення нормального перебігу і сприятливого закінчення наступної вагітності.
       Методичні рекомендації призначені лікарів акушерів-гінекологів та лікарів-інтернів.

 

616.24-07-08
О-95   
Очерки клинической пульмонологии / под ред. д. мед. н., проф. В. К. Гаврисюка. - Киев: ООО "Велес", 2016. - 335 с.: илл.


   
Книга посвящена вопросам диагностики и терапии интерстициальных заболеваний легких. Каждый раздел включает современные сведения о клинической семиотике заболевания, принципах диагностики и терапии. Особое внимание уделено характеристике возможностей КТ высокого разрешения, которая по результату морфологической диагностики интерстициальных заболеваний легких в настоящее время успешно конкурирует с патогистолоческими методами исследования. Наиболее подробно описаны принципы ведения пациентов с наиболее распространенными интерстициальными заболеваниями легких - саркоидозом и идиопатическим легочным фиброзом.
     Книга предназначена пульмонологам, терапевтам, фтизиатрам, семейным врачам, рентгенологам.

   

616.31(06)
С 91  
 Сучасна стоматологія та щелепно-лицева хірургія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 175-літтю НМУ ім.О.О.Богомольця, 125-літтю з дня народження професора Фетісова М.В., 90-літтю професора Бердюка І.В., 20-літтю УАЧЩЛХ (м. Київ, 13 травня 2016р.) / за заг. ред. проф. В.О. Маланчука. - Київ: [б.в.], 2016. - 274с.


    До уваги медичних фахівців матеріали міжнародної науково-практичної конференції з питань щелепно-лицевої хірургії, яка сьогодні займає в нашій країні гідне місце серед інших хірургічних спеціальностей, а провідні фахівці знані далеко за її межами. 

 
 

 
       

616-066-07-08(06)
С-91 
 Сучасні можливості, проблеми і перспективи онкологічної допомоги: матеріали науково-практичного семінару (м. Херсон, 25-26 серпня 2016 р.). - Херсон: Вид-во ФОП Грінь Д.С., 2016.- 114 с.

   
   Серед доповідачів науково-практичного семінару 5 докторів та 7 кандидатів медичних наук – вчені-онкологи, онкохірурги та радіологи з провідних клінік та наукових установ України – Національного інституту раку, Запорізької та Харківської медичних академій післядипломної освіти, Інституту медичної радіології ім.С.П.Григор’єва, Інституту загальної та невідкладної хірургії ім.В.Т.Зайцева, Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця, Одеського національного медичного університету.

  


    

616/12-008/318-08
Р36  
   Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2015 року щодо лікування пацієнтів зі шлуночковими аритміями та запобігання раптовій серцевій смерті / під заг. ред. Європейської асоціації педіатричної кардіології та природжених вад серця. - Київ, 2016. - 135с. - ( Додаток до журналу "Аритмологія").

Рекомендації узагальнюють та оцінюють усі доступні відомості з питання лікування пацієнтів   зі шлуночковими аритміями та запобігання раптовій смерті на момент процесу створення документа з метою допомоги медичним працівникам у виборі найкращої стратегії лікування для кожного пацієнта в певному стані з урахуванням впливу на результат, а також співвідношення ризику та користі при певних діагнозах або терапевтичних заходах.

Рекомендації мають допомогти медичним фахівцям приймати рішення у щоденній практиці.  
                        
 

616.97:579.882.11-07-08 + 615.28 + 615.454.2
П 31      
   Петрух   Л.  І.   Хламідіоз.    Флуренізид.   Супозиторії   антихламідійної дії  / Л. І. Петрух, О. В. Павленко;   авт.    передмови Л. І. Петрух. - Львів: [б.в.], 2015. - 347 с.: іл. - ISBN 978-617-607-710-7

  У посібнику розглянуті сучасні лікарські засоби, які застосовують в Україні для лікування хламідійної інфекції. Описані шляхи пошуку нових методів і схем лікування урогенітального хламідіозу.

Посібник містить широку інформацію про ліки, важливу для лікарів, провізорів, студентів медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів. 

 

 

615.012.1 + 615.281
П
31
   Петрух Л. І. Флуорени вірулоцидної дії. Противірусна активність флуренізиду і перспектива застосування у боротьбі з біотероризмом / Л. І. Петрух. - Львів: [б.в.], 2014. - 209 с. -  ISBN 978-617-607-549-3

   У книзі висвітлено цілеспрямований пошук активних противірусних лікарських засобів серед новосинтезованих флуоренів. Наведені дані експериментальних досліджень активності нових похідних флуорену щодо деяких ДНК- і РНК-вмісних вірусів, вірусу грипу птахів та хвороби Ньюкасл, особливого вірусу кліщового енцефаліту.

Видання розраховане на науковців в галузі фармації, ветеринарної медицини та фармакології та студентів.

 

 

616.127-005.4-089(09)
      У 72
     Урсуленко В.И. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца в НИССХ имени Н. М. Амосова: история становления и развития (1971-2000 годы) / В. И. Урсуленко. - Киев: Агат-Принт, 2016. - 53 с.: илл. - ISBN 978-966-97211-8-1

Публикация посвящена истории становления одного их направлений сердечно-сосудистой хирургии - хирургического лечения ишемической болезни сердца. Представлены этапы развития этого направления  в период, когда многие проблемы решались исключительно благодаря энтузиазму, изобретательности и настойчивости тех, кто стоял у истоков коронарной хирургии в Украине.

Издание предназначено для широкого круга читателей, интересующихся проблемой лечения ишемической болезни сердца.

  

616.89-008.441.13-085 + 615.835.3
      О-47
    Озонотерапія в комплексній купіруючій терапії алкогольного абстинентного синдрому: методичні рекомендації / уклад.: д.мед.н. І.К.Сосін, О.О.Страшок, к.мед.н. О.Ю.Гончарова, к.мед.н. Ю.Ф. Чуєв; установа-розробник Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України. - Київ: Укрмедпатентінформ, 2016. - 24 с.

Методичні рекомендації призначені для лікарів-наркологів, фізіотерапевтів, неврологів.

 

 

 

 

616.345-089.86
      З-38

Захараш, М. П. Кишечні стоми: види стом, методики їх формування; медико-соціальна реабілітація стомованих хворих. Ускладнення кишечних стом, їх лікування [Текст] : (методичні рекомендації) / М. П. Захараш, Ю. М. Захараш. - Київ: Укрмедпатентінформ, 2015. - 43 с. 

      У методичних рекомендаціях представлені класифікація кишечних стом, сучасні методики їх формування, показання та протипоказання до кожного із видів стом, їх ускладнення, діагностика і лікування ускладнеь стом, а також принципи медико-соціальної реабілітації стомованих хворих.

    Методичні рекомендації призначені для лікарів-хірургів, проктологів, онкологів, клінічних ординаторів і лікарів-інтернів.

  

616.127-005.4 + 616.379-008.64]-08
       І-97

       Ішемічна   хвороба   серця   у   пацієнтів  із цукровим діабетом: монографія / [А.В.Руденко та ін.]; за заг. ред. д.м.н., проф., чл.-кор. НАН України А.В. Руденка, д.мед.н, проф. О.І. Мітченка. - Київ: Агат-Принт, 2016. - 182 с. : іл.

  В монографії представлено патогенез, клініку та лікування ішемічної хвороби серця у пацієнтів із цукровим діабетом. Обгрунтовано сучасні методи медикаментозного, інтервенційного та хірургічного лікування у цієї категорії хворих. Основу публікації становить опис світових тенденцій поряд з аналізом власного досвіду та рекомендаціями для практикуючого лікаря.
  Видання  призначене для фахіців в галузі кардіології, ендокринології, інтервенційної кардіології та кардіохірургії.

616.36-085
      Р 27

Раціональна фармакотерапія хронічних захворювань печінки: довідник для практикуючих лікарів / під заг. ред. проф. М. Б. Щербиніної. - Київ: "Бібліотека "Здоров'я України, 2015. - 442 с. - ISBN 978-617-7100-26-2

У довіднику подано фармакологію лікарських засобів, що найбільш часто застосовують при хронічних захворюваннях печінки. Розглянуто терапевтичну тактику при основних ускладненнях цирозу печінки, при хронічних захворюваннях печінки у вагітних жінок, дітей, осіб пихилого віку, а також при лікуванні первинних злоякісних пухлин та медикаментозно-індукованих уражень печінки, нутрітивній підтримці пацієнтів.

Видання призначене для практикуючих лікарів, студентів медичних вищих навчальних закладів.

 

 

616.1-07-08
       П 71
Превентивна кардіологія: імплементація міжнародних рекомендацій в Україні [Текст] /  В.М. Коваленко,  О.Г. Несукай,  М.М. Долженко,  І.М. Горбась. - Київ: Моріон, 2015. - 103 с. - ISBN 978-966-2066-57-9   

  Серцево-судинні захворювання - основна причина інвалідності й передчасної смерті у всьому світі. Позитивна динаміка захворюваності та смертності внаслідок серцево-судинних захворювань може бути досягнута лише за умови комплексної дії на чинники, що впливають на стан здоров'я населення, підвищення мотивації людей щодо дотримання здорового способу життя.

 

   

616.12-008.313-08
        Т 15
Тактика ведення хворих з миготливою аритмією [Текст] : збірник лекцій. - Київ : Четверта хвиля, 2016. - 115 с.

   Фібриляція передсердь (ФП) - найпоширеніша аритмія у світі. У даному виданні надана інформація щодо Рекомендацій з лікування шлуночкових аритмій та профілактики раптової серцевої недостатності, які були імплементовані у Національні рекомендації на Раді експертів - Спільному засіданні Робочої групи з порушень ритму серця Асоціації кардіологів України та Правлінні Асоціації аритмологів України. 

 

 

 

 

  616.1+616.89
         С 84
 Стрес і хвороби системи кровообігу [Текст] : (посібник) / під ред. В.М. Коваленка. - Київ : [б.в.], 2015. - 354 с. 

  Посібник містить розділи "Динаміка стану здров'я населення України", "Психосоціальні особливості учасників бойових дій", "Методи корекції стресових розладів тривожного та депресивного спектру у кардіологічних хворих", "Кардіоневрологічні аспекти первинної профілактики інсультів", "Клінічний фармако-економічний аналіз в кардіологічній практиці". 

 Рекомендований для лікарів кардіологів, ревматологів, терапевтів, неврологів, організаторів охорони здоров'я та лікарів загальної практики.

 

 

614.441
        В 43
Використання методики Clinical Assessment for Systems Strengthening (CLASS) для моніторингу діяльності закладів охорони здоров'я України за напрямком протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу [Текст] : (методичні рекомендації). - Київ : КІМ, 2016. - 135 с.

   У методичних рекомендаціях викладено загальні принципи та основні рекомендації з організації та проведення оцінки закладів охорони здоров'я та організацій, які надають інші послуги у сфері профілактики та лікування ВІЛ, за методикою CLASS. 

  Методичні рекомендації призначено для фахівців, що проводитимуть оцінку за допомогою методики CLASS діяльності закладів, які надають послуги медико-соціального супроводу ВІЛ-інфікованим пацієнтам і послуги з консультування й тестування щодо інфекції, а також для керівників та фахівців таких закладів ( лікарів-інфекціоністів, лікарів-епідеміологів, лікарів-лаборантів тощо). 

614.21 + 616-005.2
       Ф 47
Фещенко Ю. І. Реорганізація, реструктуризація  та  реформування протитуберкульозної служби в Україні: монографія / Ю. І. Фещенко,  В. М. Мельник,  М. С. Опанасенко. - Київ: Ліра-К, 2015. - 171 с. - ISBN 978-966-2609-95-0

У монографії висвітлені основні стратегії контролю за туберкульозом, система надання протитуберкульозної допомоги населенню, причини нестабільної ситуації з туберкульозу. Обгрунтована потреба у організації, реструктуризації та реформуванню протитуберкульозної служби, викладені їх загальні засади. Висвітлена інфраструктура і функція протитуберкульозних диспансерів, лікарень, санаторіїв, намічені шляхи реструктиризації ліжкового фонду у протитуберкульозних закладах.
Монографія буде корисна для організаторів фтизіатричної служби, фтизіатрів, фтизіохірургів та лікарів інших спеціальностей.

  

    
    616.127-005.4-089
     У 72
    Урсуленко В.И. Хирургия    осложненных    форм  ишемической   болезни   сердца:   монография / В. И. Урсуленко. - Киев: Агат-Принт, 2016. - 189 с.: илл. - ISBN 978-966-97211-3-6

 Монография посвящена одному из важнейших направлений сердечно-сосудистой хирургии, а именно проблеме предвидения и хирургического лечения осложненных форм ишемической болезни сердца. Автор на основе большого фактического материала рассматривает различные хирургические приемы, направленные на эффективную коррекцию неблагоприятных проявлений последствий и заболевания.
   Издание предназначено для кардиохирургов, кардиологов, а также для студентов и преподавателей медицинских высших учебных заведений.

   

 615.8(075.8)
        М42
Медицинская реабилитация: учебник для студентов и врачей / под общ. ред. Сокрута В.Н., Яблучанского Н.И. - Краматорск: Каштан, 2015. - 576 с.: илл.- ISBN 978-966-427-388-3

   В учебном пособии затронуты вопросы диагностики и врачебного контроля в медицинской реабилитации, физиореабилитации, медицинской психологической реабилитации, предложены медицинские реабилитационные программы "Долголетие". 
         Издание рекомендовано в качестве учебника для врачей и студентов высших учебных заведений III-IV уровня аккредитации по предметам и специальностям "Физическая реабилитация", "Медицинская и психологическая реабилитация",  "Физиотерапия".

 

                                   НОВІ  НАДХОДЖЕННЯ  за   2015 рік

 

616.61-07-08(075)
       А 43
      Актуальні питання нефрології в практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В.Вороненка, О.Г.Шекери, Д.Д. Іванова. - Київ : Заславський О.Ю., 2015. - 326 с. - ( Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

     У посібнику подані методи обстеження нирок, синдроми, оснвні нозологічні форми і стани, що характеризують захворювання нирок в практиці сімейного лікаря. Використані посилання на сучасні настанови, які базуються на доказовій медицині. 
 
    Навчально-методичний посібник розроблений для лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів, педіатрів та лікарів-інтернів.

 

 

 

       

616-053.2/.5(075)
        А 43
      Актуальні питання педіатрії у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, В.В. Бережного. - Київ : Заславський О.Ю., 2015. - 340 с. - ( Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7
         
У посібнику розглядаються питання імунокорекції повторних епізодів інфекції дихальних шляхів у дітей, вигодовування малюків раннього віку, захворювавння органів дихання, травлення, серцево-судинної системи, йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання у дітей. Окремими розділами представлено ацетонемічний та коматозний синдроми.
      Посібник буде корисним лікарям загальної практики-сімейної медицини  та студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

 

  

616.8-07-08(075)
        А 43
       Актуальні питання нервових хвороб у практиці сімейного лікаря [Текст] : навчальний посібник / за ред. Ю.В. Вороненка, О.Г. Шекери, Н.К. Свиридової. - Київ : Заславський О.Ю., 2015. - 238 с. - (Серія "Сімейна медицина"). - ISBN 978-617-632-051-7

     В посібнику наведено сучасні уявлення про етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, діагностичні критерії неврологічних захворювань, представлених в МКХ-10. Питання лікування та профілактики неврологічних хвороб викладені з акцентом на тлі захворювання, що найбільш актуальні для охорони здоров'я через їх поширеність, тенденцію до зростання як гострої, так і хронічної патології. Наведено сучасний алгоритм діагностики, лікування та профілактики нозологічних форм нервових хвороб.
      Посібник призначений сімейним лікарям, студентам вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.


 

 

616.1/.9-053.2-036.882-085(02)
       А 46
       Александрович, Ю. С.
            Интенсивная терапия критических состояний у детей [Текст] / Ю. С. Александрович, К. В. Пшениснов, В. И. Гордеев. - Санкт-Петербург : Издательство Н-Л, 2014. - 975 с. - ISBN 978-5-94869-164-0
   
 
    В пособии изложены современные принципы интенсивной терапии критических состояний у детей, которые могут использоваться в стационарах любого уровня, независимо от степени оснащенности.
     Издание предназначено для педиатров, анестезиологов-реаниматологов, хиругов, клинических интернов и ординаторов. 

 

 

 

618.2-073.43(075)
      М 15
      Макаров, И. О.
              Кардиотокография при беременности и в родах [Текст] : учебное пособие / И. О. Макаров, Е. В. Юдина. - 3-е изд. - Москва : МЕДпресс-информ, 2014. - 110 с. - ISBN 978-5-00030-149-4

      В учебнике-справочнике представлены основополагающие данные об основных показателях кардиотокографии, изложены их патофизиологические и клинические характеристики, а также дано их диагностическое значение. Описана методика применения кардиотокографии при беременности и родах. Изложена методика автоматизированного анализа кардиотокограммы.
       Учебное пособие предназначено для врачей-интернов, ординаторов, а также врачей смежных специальностей.
 

 615.2.099(075)
       Л 43
       Лекарственная токсикология [Текст]: учебник-справочник  / под ред. С.М. Дроговоз, В.Д.Лукьянчука, Б.С. Шеймана. - Харьков : Титул, 2015. - 590 с. - ISBN 978-617-7127-04-7 
       
    В учебнике-справочнике авторы обобщили и систематизировали современные знания по токсикологии лекарств. Книга состоит из двух частей: общая токсикология и частная токсикология. Информация по каждой фармакологической группе лекарств вклбчает следующие разделы: номенклатура и классификация современных и широко применяемых лекарств; диапазон доз; патогенез лекарственных интоксикаций, токсикодинамика, токсикокинетика лекарств и комплекс профилактических и лечебных мероприятий при отравлениях лекарствами.
    Книга предназначена для широкого круга специалистов: врачей, провизоров, лиц занятых разработкой и производством лекарственных препаратов, а также студентов, врачей-интернов.  

 

 616.1/.9(031)
        С 91
       Сучасні   класифікації   та   стандарти   лікування   захворювань    внутрішніх органів. Невідкладні стани в терапії [Текст] / за ред. Ю.М. Мостового. - 19-е вид., доп і перероб. - Київ : Центр ДЗК, 2015. - 679 с. - ISBN 978-617-7175-20-8

         У довіднику-посібнику наводяться класифікації та стандарти лікування поширених захворювань внутрішніх органів, зразки формулювання діагнозів. Матеріал розташований за розділами: "Пульмонологія", "Кардіолгія", "Хвороби сполучної тканини", "Захворювання суглобів", "Гастроентерологія", "Нефрологія", "Гематологія", "Алергологія", "Ендокринологія", "Дисциркуляторна енцефалопатія", "Соматоформні розлади", "Синдром хронічної втоми" з додатком "Календар медичних щеплень в Україні".            

 

 

 

616.126-022.7
       И 74
      Инфекционный эндокардит [Текст] / А.Э. Багрий [и др.]; под ред. А.И. Дядыка, А.Э. Багрия, Е.А. Дядык. - Донецк : Заславский А.Ю., 2015. - 167 с. - ISBN 978-617-632-039-5
   
В монографии представлены основные положения, касающиеся инфекционного эндокардита, включая представления об этиологии, патогенезе, патоморфологии, классификации и подходах к диагностике. Особое внимание уделено эхокардиографической диагностике. Детально обсуждаются вопросы клинической картины инфекционного эндокардита, включая поражения почек, нервной системы, кожи и мягких тканей, системные эмболии, сердечную недостаточность, инфекционный эндокардит на фоне протезированных клапанов и внутрисердечных имплантированных устройств.
         Монография предназначена для семейных врачей, терапевтов, кардиологов, нефрологов, кардиохирургов, врачей-интернов.

 

616-002.3-089
       В 65

Войно-Ясенецкий В.Ф.(Архиепископ Лука)
           Очерки гнойной хирургии [Текст] / Войно-Ясенецкий В.Ф. (Архиепископ Лука). - 4-е изд. - Москва : БИНОМ, 2015. - 720 с., илл. - ISBN 5-9518-0143-5

Четвертое издание фундаментального труда В.Ф. Войно-Ясенецкого, впервые увидевшего свет в 1934 г. и бывшего настольной книгой для многих поколений хирургов, и сегодня претендует на роль учебника для начинающих врачей, справочного пособия для профессионалов, источника идей и материалов для дискуссий среди специалистов самого высокого класса. 

 

 616-006-085(075)
        П 32
       Підтримуюча терапія онкологічних хворих [Текст] : посібник для лікарів / О.С. Зотов [та ін.]; за ред. О.С. Зотова. - Київ : Заславський О.Ю., 2015. - 97 с. - ISBN 978-617-632-040-1.

   У посібнику наведені останні дані щодо показань та особливостей підтримуючої терапії хворих на рак згідно з принципами доказової медицини. Описані найпоширеніші побічні ефекти протипухлинної терапії та методи боротьби з ними. Наведена характеристика препаратів, дані щодо їх ефективності та безпеки, можливі побічні ефекти та заходи щодо запобігання їм.
    Видання буде корисним для фахівців, які займаються веденням пацієнтів з онкологічними захворюваннями всіх локалізацій на різних етапах хвороби, лікарів-інтернів.

 

 

616.833.5-07-07
      Т 48
      Ткаченко, О. В.
             Больовий попереково-крижовий синдром при цукровому діабеті: діагностичні  та лікувальні аспекти [Текст] / О. В. Ткаченко, О. М. Кононець. - Київ : Заславський  О.Ю., 2016. - 95 с. - ISBN 978-617-632-056-2.

      У монографії висвітлені сучасні відомості про стан проблеми больових  нейропатичних синдромів при цукровому діабеті, зокрема наведено дані власних  досліджень про неврологічні, нейропсихологічні та нейровізуальні особливості при    больовому попереково-крижовому синдромі у хворих на цукровий діабет.
              Видання призначено для неврологів, ендокринологів, діабетологів, сімейних    лікарів, лікарів-інтернів.

                         

 

61(038)
      У 45
     Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник [Текст] / укладачі: Л. Петрух, І. Головко. - Київ : ВСВ Медицина, 2015. - 967  с.

 Українсько-латинсько-англійський медичний енциклопедичний словник охоплює  близхько 60000 медичних термінів із 36 медичних спеціальностей. У ньому подано  інформацію про правильність написання, вимову і сутність термінослів, їх синоніми і      самобутні українські назви.

 

 

 

 
 

 

 616.379-008.64(075)
        Ц 85

  Цукровий діабет 2-го типу у практиці сімейного лікаря [Текст] / за ред. О.С. Ларіна. -  Київ : Український наук.-практ. центр ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин.    органів і тканин МОЗ України, 2013. - 271 с. 

  У практичному посібнику наведено дані про епідеміологію, патогенез, клініку,  профілактику та лікування цукрового діабету та його ускладнень.

      Посібник призначений для сімейних лікарів, ендокринологів, терапевтів, кардіологів,  нефрологів, слухачів післядипломної освіти, а також клініцистів широкого профілю.

 

 
   

616-092.19-053.2(075.8)
       Д 49

Дитяча імунологія [Текст] : підручник / Л.І. Чернишова, А.П. Волоха, Л.В. Костюченко та ін.; за ред. Л.І. Чернишової, А.П. Волохи. - Київ : Медицина, 2013. - 719 с.

    У підручнику  викладено основи сучасних знань з дитячої імунології. Детально розглянуто питання вікових особливостей імунітету, діагностики та лікування первинних імунодефіцитів. Наведено сучасні підходи до вакцинопрофілактики інфекційних хвороб у дітей. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань.

   Видання  призначене для лікарів-інтернів, лікарів-практиків, студентів вищих медичних закладів IV рівня акредитації.

 

   

616-036.22(075.8)
       В 49

Виноград, Н. О.
     Загальна епідеміологія [Текст] : навчальний посібник / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. - 3-є вид., переробл. та допов. - Київ : Медицина, 2014. - 198 с.

     Навчальний посібник підготовлено з урахуванняим вимог кваліфікаційних характеристик і стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. В посібнику стисло викладено основи загальної епідеміології та підходи щодо запобігання виникненню епідемічних ускладнень, захисту населення і території від поширення інфекційних хвороб.

     Наведено нормативні акти, що регулюють заходи щодо імунопрофілактики в Україні.                     

  

616-083(075.32)
       Д 59

   Догляд за хворими і медична маніпуляційна техніка [Текст] : навчальний посібник / за ред. Л.М. Ковальчука, О.В. Кононова. - 2-ге вид., випр. - Київ : Медицина, 2013. - 478 с. 

     Видання вміщує інструкції для проведення занять з догляду за хворими і медичної маніпуляційної техніки, алгоритми практичних навичок відповідно до розділів і тем дисципліни. 
        Звернено увагу на спостереження медичного працівника за станом пацієнта під час проведення процедури і після неї. Така послідовність сприяє виконанню процедури в повному обсязі.
          Розроблено методичні вказівки для полегшення самостійної роботи студентів.  При складанні алгоритмів  використано нормативні документи  МОЗ України.

 

 

 

616-053.2(075.8)
       О-75

Основи догляду за дітьми. Техніка лікувальних процедур і маніпуляцій [Текст] : навчальний посібник / за ред. О.В. Тяжкої. - 2-ге вид., випр. - Київ : Медицина, 2014. - 151с. 

        Тематику посібника викладено в межах навчальної програми медичних факультетів, на яких готують лікарів загальної практики, педіатрів, лікарів сімейної медицини. Матеріали з практичних навичок подано у вигляді детальної послідовності воконання "крок за кроком" техніки маніпуляцій і процедур. До кожного розділу наведено питання, тести та задачі, які допоможуть студентам засвоїти теоретичні матеріали та практичні навички і проконтролювати рівень отриманих знань.

 

 

 


614.253(075.32)
       К 28

Касевич, Н. М.
     Медсестринська етика і деонтологія [Текст] : підручник / Н. М. Касевич. - 3-є вид., випр. - Київ : Медицина, 2013. - 199 с. 

    У підручнику  викладено матеріал з питань медичної етики і деонтології.  Описано сучасні уявлення про хворобу і проблеми медсестринської етики і деонтології, психологічні основи спілкування медичної сестри і пацієнта, збереження професійної таємниці та інформування пацієнта, біоетичні проблеми в сучасній медицині.

    Автор видання мала на меті допомогти викладачам, студентам, широкому загалу медичних працівників глибше усвідомити значення етики й деонтології в медицині і творчо застосовувати ці знання у своїй професійній діяльності.            

 

 

88
      С 68

Сохин , А. А.
    Трагическая природа гениальности. Поэты-пророки [Текст] / А. А. Сохин . - Киев : Книга-плюс, 2015. - 240 с.

   Говорят, что природу гениальности познать невозможно, но тот, кто решится это сделать, будет владеть миром. Данная книга является первой публикацией подобного рода. На основании системного анализа творчества, наиболее важных фактов из жизни и обстоятельств смерти великих поэтов разных времен, автором предложена концепция тройственной (наследственной, патографической и демонической) природы гениальности, обоснован органически присущий ей трагизм.
     Книга предназначена для широкой аудитории любителей поэзии, а также для тех, кто интересуется психологией и психопатологией гениального творчества.

 

  

616-002.5 + 616.98:578.828.6]-07-08(075.8)
       П 30

 Петренко В.І. Позалегеневий   і   міліарний  туберкульоз   у  хворих  на  коінфекцію   туберкульоз/ВІЛ   / В.І. Петренко,    М.Г. Долинська, М. Разнатовська. – Київ: «ДКС центр», 2015. – 112с.

      У посібнику  представлено  основні клінічні прояви   позалегеневого  туберкульозу у  ВІЛ-позитивних і   ВІЛ-негативних    хворих, принципи  діагностики та диференціальної діагностики, а   також специфічні підходи до лікування     захворювання   різної   локалізації.

    Видання     рекомендовано    Міністерством   охорони   здоров’я як навчальний  посібник   для   студентів   вищих  навчальних закладів,  лікарів сімейної  медицини й  амбулаторно-поліклінічної допомоги.

 

 

616.24-002.7-07-08
       С 20

 Саркоидоз органов дыхания / под. ред.. В.К. Гаврисюка. – Киев, 2015. – 192 с.

    В  книге изложены сведения о заболеваемости, возможных причинах, патогенезе и клинических проявлениях саркоидоза органов дыхания, современные принципы диагностики и лечения, представленные в виде алгоритмов. Особое внимание уделено вопросам лучевой диагностики и дифференциальной диагностики с лимфаденопатиями и легочными диссеминациями другого происхождения. Изложены показания и режимы терапии глюкокортикостероидами, иммуносупрессантами и другими препаратами первой и второй линии.

   Книга предназначена для пульмонологов, фтизиатров, терапевтов, семейных врачей, рентгенологов.

                       

616-006-085(031)
      Л 56

Rx index® vademecum. Лікарські засоби для лікування онкологічних захворювань: [довідник] / за ред. В.А. Шляховенка, О.В. Пономарьової. - Київ : Фармацевт Практик, 2015. - 1295  с.

  У довіднику систематизовано лікарські засоби, які застосовують для лікування онкологічних захворювань, зазначено діючу речовину і АТС-класифікацію. Дані наведено з урахуванням інформації закордонних та вітчизняних настанов.   

    Довідник призначено для лікарів-хіміотерапевтів, онкологів, провізорів, фармацевтів, студентів та викладачів медичних та фармацевтичних вузів.


 

   

616(06)(4ХЕС)
      М 58

   Міждисциплінарні аспекти сучасної медичної практики [Текст] : тези XIII Регіональної науково-практичної конференції лікарів. (18 вересня 2015 р., м. Херсон). - Херсон : [б.в.], 2015. - 238 с.

     На конференції в доповідях учасників приділено увагу питанням менеджменту в медичних закладах, питанням подальшого реформування системи охорони здоров’я, міждисциплінарним проблемам в медичній практиці.

 

 

 

  617-001(06)(4ХЕС)
        Т 65

    Травматизм - проблема громадського здоров'я. Особливості та шляхи удосконалення медичної допомоги травмованим на регіональному рівні [Текст] : тези межрегіональної науково-практичної конференції (до 50-річчя Херсонського міського травмпункту). Повертаємо якість життя. (9 жовтня 2015 року, м. Херсон) / КЗ "Херсонська міська клінічна лікарня ім. Афанасія і Ольги Тропіних". - Херсон : [б.в.], 2015. - 146 с.

     Учасники конференції в своїх доповідях сформулювали найбільш актуальні проблеми сьогодення, що стосуються забезпечення умов і можливостей надання своєчасної кваліфікованої допомоги потерпілим з травмами, попередження і зменшення летальності травмованих осіб, вивчення проблем і причин, що призводять до травм.

  

       616-006-07-08(06)(4ХЕС)
             А 43

      Актуальні питання діагностики і лікування злоякісних новоутворень [Текст]: матеріали науково-практичного семінару (27-28 серпня 2015 року, м. Херсон). - Херсон : ФОП Грінь Д.С., 2015. - 87 с.

      Серед доповідачів 7 докторів та 7 кандидатів медичних наук - вчені-онкологи, онкохірурги та радіаційні онкологи з провідних клінік та наукових установ України - Національного інституту раку, Запорізької та Харківської медичних академій післядипломної освіти, Інституту загальної та невідкладної хірургії ім.В.Т.Зайцева, Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології ім.Р.Є.Кавецького, Одеського національного медичного університету, Київського міського клінічного онкологічного центру. Доповідачі висвітлювали як міжнародний, так і власний досвід діагностики та лікування раку. 

Інтернет-ресурси


Copyright © 2020 Херсонська обласна наукова медична бібліотека Rights Reserved.