foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


+380(0552)26-42-26
honmb@ukr.net

Херсонська обласна наукова медична бібліотека

Комунальний заклад Херсонської обласної ради

Вітаємо Вас на сайті Херсонської обласної наукової медичної бібліотеки ! +++ +++ "Хто володіє інформацією, той володіє світом" Уїнстон Черчілль.

                             ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ
                            Комунальним закладом Херсонської обласної ради
                                       «Обласна наукова медична бібліотека»
   

Правила користування Комунальним закладом Херсонської обласної ради «Обласна наукова медична бібліотека» (далі - Бібліотека) розроблено у відповідності до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", «Про культуру», «Про захист персональних даних», «Типових правил користування бібліотеками в Україні» із змінами і доповненнями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 №319 та у відповідності зі Статутом КЗ ХОР «ОНМБ».

     2. Права користувачів 
     2.1. Право на бібліотечне обслуговування бібліотекою, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного), читального залу, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек мають медичні працівники та студенти медичних вузів. Інші категорії користувачів мають право користуватися фондами бібліотеки в читальному залі.
   2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами на бібліотечне обслуговування, що й громадяни України.
       2.3. Користувачі бібліотеки мають право:
• безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;
• безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
• безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;
• одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
• користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
• брати участь у роботі бібліотечних рад.
      2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 30 днів. 
Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів.
Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується. Бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.
   2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі.
Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
      2.6. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, а також видання, одержані по МБА, видаються для користування тільки у читальному залі.
    2.7. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються на придбання чи оправлення бібліотечних документів.
     2.8. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньосистемний книгообмін за рахунок користувача.


      3. Обов'язки користувачів 
    3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт або документ, що його замінює і довідку з місця роботи (службове посвідчення, студентський квиток для студентів) ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відомості для заповнення читацького формуляра.
    3.2. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен негайно повідомити про це бібліотеку у місячний термін. 
    3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитися до них; при одержанні документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книгах дефекти несе користувач.
  3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
   3.5. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньосистемний книгообмін за домовленістю з бібліотекою-фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою. 
    3.6. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, що визначається бібліотекою. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
    3.7. Користувачі в бібліотеці мають дотримувати тиші. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.
    3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені визначається бібліотекою.
    3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних, інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством. 

    4.Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів 
     Бібліотека зобов'язана:
• здійснювати наукове формування фонду інформаційних ресурсів у відповідності зі статусом бібліотеки з врахуванням інтересів та запитів користувачів;
• інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. й платні, перелік яких затвердженопостановою  КМУ;
• створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних   документів;
• дбати про культуру обслуговування користувачів;
• дотримуватись правил Кодексу етики бібліотекаря в роботі з користувачами;
• формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні послугами бібліотеки;
• систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
• не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
• ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, проведенні масових заходів;
• створювати читацькі ради;
• звітувати перед користувачами бібліотеки.

«Правила…» прийняті колективом ОНМБ на підставі наказу Міністерства культури України від 25.05.2001р. №319.

                Ласкаво просимо до ОНМБ !


  •                                          

Інтернет-ресурси


Copyright © 2018 Херсонська обласна наукова медична бібліотека Rights Reserved.